KVALITETSSIKRING

Alle ungdomsuddannelser har et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Formålet er at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Rammerne for kvalitetssystemet er beskrevet i ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser”. Kravet om et kvalitetssystem er ministeriets rammer til at sikre en landsdækkende ensartet ungdomsuddannelse.

Det følgende beskriver, hvordan vi på Egedal Gymnasium & HF udmønter kravet om kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Egedal Gymnasium & HF udbyder to gymnasiale uddannelser: stx og hf. Det beskrevne kvalitetssystem omfatter alle dele af skolens virkefelt. Når der her ikke er nævnt en eksplicit skoleform, så vil en evaluering omfatte begge skoleformer.

 

1. Kvalitetssystemet

 

2. Mål og værdier

Mål og værdier er et vigtig element i styringen af Egedal Gymnasium & HF’s kvalitetssystem. Egedal Gymnasium & HF ønsker til stadighed at være:

 • En dialogisk og demokratisk orienteret skole, hvor interessen for det rigtige argument går forud for vane og hierarki
 • Et åbent sted, hvor tolerance og forskellighed ikke står i modsætning til krav og respekt
 • En levende kulturinstitution, hvor eleverne udfordres på alle deres sanser
 • En faglig skole som ansporer eleverne med krav og udfordringer, der flytter deres grænser
 • En lokal samarbejdspartner og et træfpunkt
 • En ansvarsdelegerende skole, hvor aftalte roller og gensidige forventninger fortrænger nidkær kontrol
 • Et smukt og velfungerende hus som vi er glade for og værner om
 • En nysgerrig og eksperimenterende skole, hvor forandringer ses som udfordringer
 • En skole med udsyn og fokus på internationale studiekompetencer
 • En skole med blik for de naturvidenskabelige fags andel i den samfundsmæssige videndannelse

3. Ledelsens organisering

Skolens ledelse har ansvaret for at udforme og styre kvalitetssystemet. Ledelsens organisation og ansvarsfordeling er derfor vigtig for at forstå kvalitetssystemet. Samtidig er ledelsesteamet kun en del af vores organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for organisationens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen.

Ledelsen er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og tre pædagogiske ledere, til dels at varetage den daglige administration og dels at forestå den strategiske planlægning og målsætning. Ledelsesteamets ansvar og funktion er tæt knyttet til dels sekretariatet (sekretærer og pedeller) og dels samarbejdet med elever, lærere og bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling.

Sekretariatet varetager sammen med ledelsesteamet den daglige drift og administration, hvorved forudsætningerne for skolens fortsatte udvikling etableres. I samarbejdet med elever, lærere og bestyrelse skaber ledelsesteamet endvidere forudsætninger for undervisningens kvalitet bl.a. i forhold til ressourceforbrug, uddannelsesudvikling og elev- / forældrekontakt.

 

4. Kvalitetssikring og evaluering

I forlængelse af skolens udvikling og daglige drift evaluerer vi hele tiden vores arbejde og elevernes udbytte af undervisningen. Det foregår formelt og uformelt i klassen, på årgangen, på uddannelsen, på hele skolen – og uden ophør. På Egedal Gymnasium & HF er det en naturlig del af de skolemæssige rutiner, at vi hele tiden reflekterer over og justerer vores praksis på alle områder. Det gør vi for at sikre, at skolens elever får den bedst mulige undervisning og eksamen.

Nogle områder skal have en særlig opmærksomhed, f.eks. nyetablerede indsatsområder, følger af eksterne interesser eller følger af forskellige strømninger og nyskabelser i det omliggende samfund.

Det følgende er de områder, som vi holder særligt øje med. Endvidere er mange dele af skolens virke og liv under løbende observation, analyse og opfølgning, selv om de ikke direkte er nævnt.

På Egedal Gymnasium & HF skelner vi mellem to former for selvevaluering. Dels de områder, der løbende overvåges og justeres – monitorering, og dels de områder der er genstand for større og mere omfattende evalueringer – enten obligatoriske eller selvvalgte områder.

 

4.1 Områder der løbende overvåges og justeres – monitorering

Værdigrundlag
Værdigrundlaget gennemgår kun sporadisk store ændringer. Når det sker, fylder processen meget i skolen. Rektor tilser derfor en løbende debat blandt lærere, elever og bestyrelse i de perioder, der ligger uden for.

Handlingsplan
En gang om året udarbejdes en ny handlingsplan for skolen. De mål, der er opfyldt fjernes og nye tilføjes. Rektor er ansvarlig for processen, og at de forelægges PR og bestyrelsen. Handlingsplanen lægges på hjemmesiden.

Ledelsens organisering
Rektor tilser løbende, at ledelsen er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelserne. Ledelsens organisering tages op på et møde i ledelsen mindst én gang årligt. En oversigt over ledelsens ansvarsområder og opgavefordelinger skal være tilgængelig på skolens hjemmeside

Eksamensresultater og indberetninger fra censorer
Det er vigtigt for skolen at udnytte censorers indberetninger som et eksternt input. Sammen med de faktisk afgivne karakterer er målet at vurdere kvaliteten af skolens arbejde. Hvert år laves en oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag / niveauer for de afsluttende hold. Censorindberetninger anvendes til justeringer af undervisningens organisering og evt. behov for efteruddannelse. Ledelsen er ansvarlig for aktiviteterne og de opfølgende justeringer på baggrund af indkomne beretninger og indsamlede data.

Udbud af studieretninger og valgfag
Skolens udbud af studieretninger og valgfag optimeres løbende, så det imødekommer elevernes ønsker og er i tråd med skolens visioner og mål. I løbet af sommeren forbereder teamledelsen næste skoleårs udbud på baggrund af tidligere års erfaringer og skolens ønsker om profilering og udvikling. Udbuddet høres blandt lærere og elever og vedtages i bestyrelsen, så det senest d. 1. november kan offentliggøres på hjemmesiden og i vores informationsmateriale til folkeskoler og forældre.

Eksterne evalueringer
Ledelsen er ansvarlig for muligheder for eksterne evalueringer, og at de personer, der er relevante for undersøgelsen, inddrages. Målet er at få så klare konklusioner for skolen som muligt om de specifikke resultater. Resultaterne fra eksterne evalueringer vil løbende blive lagt på hjemmesiden sammen med opfølgningsplanerne.

Undervisningsevalueringer
På alle undervisningshold gennemføres løbende en evaluering af undervisningen. Klasse og lærer evaluerer organiseringen og udbyttet af undervisningen med henblik på at forbedre praksis. I udgangspunktet er denne evaluering en sag mellem lærer og klasse, men evalueringer vil efter behov blive diskuteret på møder med klassens lærere og/eller ledelse (klassemøder, lærerforsamlingsmøder, teammøder, faggruppemøder mm).

Overgange – fra folkeskole til videregående uddannelser
Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse forløber i undervisningen gennem faglige introduktionsforløb og screeninger og som vejledning i de valg en gennemførelse kræver. Introduktionsforløbet for alle nystartede elever evalueres hvert år af introudvalget umiddelbart efter afslutningen af forløbet. Resultaterne fremlægges for PR og ER og benyttes i planlægning af det nye forløb. Ledelsen er ansvarlig for forløbet.
Gennemførelsesvejledningen foretages af studievejledere og evalueres af ledelsen i samarbejde med studievejlederne. Overgangen fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser er fastlagt af eksamen og vejledning i de valg den enkelte elev skal foretage for at kvalificere sig til den ønskede uddannelse. Vejledningen foretages af Studievalg København. Evalueringen foretages af studievejledere og ledelsen.

Personalepolitik
Egedal Gymnasium & HF har en selvstændig personalepolitik, der er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og lærere. Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget (MIO) er ansvarlig for en løbende debat og justeringer. MIO præsenterer mindst én gang årligt den opdaterede personalepolitik, der lægges på hjemmesiden.

Lærerkvalifikationer
På baggrund af personalepolitik og Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) vurderer ledelsen behovet for faglig og pædagogisk ajourføring af den enkelte medarbejder. En samlet plan for behov for kompetenceudvikling og iværksat efteruddannelse fremlægges mindst hvert andet år. Skolens ledelse er ansvarlig.

Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering
Skolen har pligt til hvert 3. år at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle personalegrupper og elevrepræsentanter er inddraget. Sammen med en vurdering af undervisningsmiljøet resulterer analyserne i en opfølgningsplan, der indeholder konkrete handlinger til forbedringer. MIO og ledelsen har ansvaret for processen.

Elevtrivselsundersøgelse
Skolen gennemfører hvert 3. år en undersøgelse af elevernes miljø på skolen – en undervisningsmiljøundersøgelse. Link til aktuel elevtrivselsundersøgelse i højre side. Dokumentet indeholder bl.a. ledelsens konklusioner på undersøgelsen og forslag til handlingsplan. Det samlede resultat er kommenteret af både elever og lærere, der har medvirket til at kvalificere ledelsens konklusioner.

 

4.2 Nøgleområder, der er genstand for større evalueringer

Hvert år fastlægges nøgleområderne i forhold til en 3-årig plan. Nedenfor er en oversigt over de nøgleområder, som Egedal Gymnasium & HF har valgt for perioden 2006 – 2009. De enkelte områder kan udskiftes i forbindelse med en årlig debat om kvalitetssikring og handlingsplan. Efter oversigten følger et blad for hvert område, der nærmere beskriver mål, procedure, gennemførelse og opfølgningsplan. 
De nyeste opfølgningsplaner vil løbende indgå i afsnit 5: Resultater og opfølgningsplaner

Nøgleområder 2011 – 2014:

 • Skriftlighed og skriftligt fravær (2011-12)
 • Klasseteam og faggrupper (2011-12)
 • Bygninger – udvidelse og renovering (2011-12)
 • Uddannelsesprofiler på stx og hf (2012-13)
 • Fastholdelse og forsømmelser (2012-13)
 • Nye lærere – rekruttering og introduktion (2012-13)
 • Ny organisation (2013-14)
 • Innovation / “Viden i spil” (2013-14)
 • Elevrådet – opgaver / opbakning (2013-14)

 

5. Resultater og opfølgningsplaner

I skærmbilledets højre side findes link til nyeste rapport og opfølgningsplan. Opfølgningsplanerne vil løbende blive indarbejdet i skolens visioner og mål og i de årlige handlingsplaner.

 

Nøgleområde 1 / 13 – 14:

Ny organisation

Nøgleområde 2 / 13 – 14:

Innovation / “Viden i spil”

 

Nøgleområde 3 / 13 – 14:

Elevrådet – opgaver / opbakning