VISION OG HANDLINGSPLAN

Mission og vision

Egedal Gymnasium og HF er en del af et nationalt uddannelsessystem med en mission, der er formuleret i uddannelsesbekendtgørelserne for stx og hf. Vores opgave er at sørge for, at vores elever bliver studieforberedte, alment dannede, og besidder den viden og de kompetencer, der er forudsætningen for, at de kommer til at fungere som aktive og ansvarlige samfundsborgere. Set i dét lys adskiller vi os ikke fra ethvert andet gymnasium.

Men skoler har deres umiskendelige særkende. Det opleves i det dagligt levede liv, i skolens værdier, traditioner, historik og kultur – og i dét billede, skolen har af sig selv i et fremtidigt perspektiv.

Egedal Gymnasium og HF har en vision, der som en underliggende bestræbelse gennemstrømmer alt vores arbejde og giver det retning og mening.

Vi vil få det ypperste ud af den enkelte elevs potentialer

Vi vil gennem samarbejde skabe den højeste kvalitet i undervisningen

Vi vil løfte kommunens uddannelsesniveau og skabe kompetente samfundsborgere

Visionen er, som nævnt, udtryk for dét, skolen i fællesskab hele tiden rækker ud efter; et klart sigtepunkt i horisonten.

 

Strategi 2015-2018

Egedal Gymnasium og HF skal hele tiden være i bevægelse mod at realisere skolens vision, og samtidig med dette kunne navigere i forhold til den generelle samfundsudvikling og lokalsamfundets behov.

Derfor skal skolen sætte sig mål som den, inden for en bestemt tidshorisont, vil opfylde. Det sker med fastlæggelsen af de strategiske mål for perioden 2015-2018.

Vi ser disse mål gennem eleven. Vores elever træder ud i en fremtid med et studie- og arbejdsmarked, der kalder på et omfattende register af kompetencer – uafhængigt af den fremtid som eleven vælger.

Eleven skal have en solid basis i de skriftlige og mundtlige grundkompetencer. Eleverne skal kunne deres fag i dybden, samtidig med at de skal være i stand til at arbejde på tværs af fagene; de skal erhverve sig personlige og sociale kompetencer, udvise myndighed, kunne anvende IT i læringsøjemed, være globalt orienterede, innovative og kreative. Alle disse kompetencer forfølger skolen gennem progressionsplaner med et to- eller treårigt sigte.

Vores elever er unikke og har meget forskellige fremtidsdrømme. Samfundet stiller som nævnt øgede kompetencekrav til vores unge, og vores opgave som skole er i den forbindelse at få etableret den største grad af overensstemmelse mellem elevens og samfundets horisont. Vi vil give eleverne den bedste basis for at blive det, de gerne vil.

Vores strategiske opgave ligger naturligvis primært inden for de 2-3 år eleverne opholder sig på skolen, men også før de kommer til skolen – og efter de har forladt os.

Vores strategiske mål deler sig på denne måde i to:

 1. Vi vil i perioden 2015- 2017 øge vores løfteevne målt i forhold til perioden 2012-2014. Løfteevnen måles i karaktergennemsnit med socioøkonomiske referencer. Vi vil desuden være blandt regionens tre bedste gymnasieskoler i forhold til vores løfteevne i de skriftlige eksaminer.
 2. Vi vil udvide og styrke overgangsindsatsen i forhold til grundskolen og udvikle elevernes kompetencer med fokus på videre uddannelse og arbejdsmarked.

 

Indsatsområder 2015-18

På baggrund af strategiprocessen december 2014 – april 2015, hvor elever, lærere, skolens øvrige ansatte og en styregruppe bestående af ledelse og lærere har deltaget, har ledelsen udvalgt de 4 nedenstående områder som indsatsområder de kommende 3 år.

Indsatsområderne skal samlet set bidrage til, at skolens strategiske målsætninger realiseres inden for perioden.

1. Samarbejde og videndeling med grundskolen (2015-2018) 

For at skabe de bedste betingelser for elevernes overgang til skolen og sikre elevtilgangen til skolen samlet set og i særlige studieretninger vil skolen etablere et systematisk samarbejde med Egedal Kommune, ledelse og lærergrupper på kommunens folkeskoler (incl. Stenløse Privatskole).

Fokus i samarbejdet vil arbejdet med de grundlæggende kompetencer i læsning, skrivning og matematik på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse og samarbejde om mere afgrænsede projekter inden for naturvidenskab, sprog og musik.

2. Forventninger og ansvar (2015-2016)

Bag overskriften gemmer sig de udfordringer som eleverne oplever ved indgangen til skolens 2 uddannelser. Fokus for den kommende indsats er på den indledende forventningsafstemning, hvor eleverne efterlyser klarhed omkring faglighed og elevrollen. Det stiller krav til skolen om at formulere en fælles holdning til klasserumskultur (elevrolle) og klasserumsledelse (lærerrolle) og initiativer, der understøtte eleverne fagligt såvel som socialt ved indgangen til skolen.

3. Rammer for læring (2015-2018)

Området er opstået ud fra elever og læreres ønske om fokus på de fysiske rammer for læring og undervisning, af de senmoderne elevtypers tilgang til motivation og læring og studieretningsgymnasiets fokus på samarbejde omkring elevernes læring i hele uddannelsesforløbet.

Skolen vil derfor nytænke udnyttelsen af den fysiske og organisatoriske indretning, herunder skolens organisering omkring undervisningen, progressionen i elevernes kompetenceudvikling, opstarten på stx og hf (særligt intro-/grundforløbsstrukturen), stamklassesystemet, brugen af fællesarealer og klasselærerfunktionen, så vi kan realisere vores ambition om at gøre eleverne fagligt dygtigere og bedre forberedte til videre studier eller arbejde.

4. Anvendelse af fag og uddannelse (2015-18)

Mange af de forslåede indsatser fra alle parter har fokuseret på forbindelsen mellem skole og samfundet. Det drejer sig fx om elevernes globale dannelse, anvendelsesorienteret undervisning, studieforberedelsen og samarbejdsprojekter med de videregående uddannelser. Skolen vil derfor i de kommende år iværksætte projekter, der har til formål at bringe skolen i udadrettet anvendelse.

Vi vil fokusere på den anvendelsesorienterede undervisning i studieretningerne/ HF, herunder også rejseaktiviteterne. AT skal på stx være mere gennemskuelig, så den bedre lever op til sit studieforberedende formål. På HF skal  sammen-hængen i NF/KS videreudvikles og relationen mellem de 2 fagsamarbejder  tydeliggøres. Endelig skal alle studieretninger og HF etablere et fast samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på de videregående uddannelser senest 2017-18. Omdrejningspunktet for det hele er et velfungerende teamsamarbejde i stx/HF.

 

Handlingsplaner 2015-2016

I det følgende skitseres handlingsplanerne for næste skoleår. Arbejdet med handlingsplanerne evalueres blandt skolens ansatte og elever hvert skoleår ultimo april for at sikre feedback fra alle involverede på skolen, og dermed give ledelsen et mere kvalificeret grundlag for at justere på indsatserne i de følgende år, så skolen realiserer de strategiske mål.

1. Samarbejde og videndeling med grundskolen

 1. Skolen etablerer kontakt og samarbejdsfora mellem folkeskole og gymnasiet
 2. Skolen igangsætter projekt/samarbejde med fokus på elevernes grundlæggende kompetencer: læsning, skrivning og matematik
 3. Skolen laver aftaler om konkrete projekter inden for 2 afgrænsede områder inden for naturvidenskab, sprog og musik.

2. Forventninger og ansvar

Skolen formulerer og implementerer i 2015-16 en fælles og forpligtende forståelse af elev- og lærerroller hvad angår:

 • Klasserumsledelse
 • Faglige indgangskrav
 • Adfærd i undervisning og på skolen, herunder fravær
 • Lektiegivning

3. Rammer for læring

 1. Skolen nedsætter en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til, hvordan skolen styrker (kvalitativt og kvantitativt) udnyttelsen af bygninger, skema og logistik. Forslag skal tilrettelægges således, at de kan implementeres ved starten af næste skoleår (2016-17).
 2. Skolen nedsætter en arbejdsgruppe der kommer med forslag til forbedring af elevernes grundforløb, progression og klasselærersystemet. Forslag skal tilrettelægges således, at de kan implementeres ved starten af næste skoleår (2016-17).

4. Anvendelse af fag og uddannelse

 1. Skolen iværksætter systematisk efteruddannelse for alle lærere i samarbejde med fokus på samarbejde i SR-team/HF-team.
 2. Skolens SR-team/HF-team har som indsatsområde at udvikle et eksternt samarbejde/åbent hus arrangement.
 3. Skolen udvikler og implementerer en entydig AT-terminologi og hvert enkelt SR-team implementerer den nye AT-progressionsplan i lyset heraf.
 4. Skolen igangsætter projekt med at planlægge KS fra årets start for at sikre sammenhæng med NF og øge kvaliteten i KS.

Skoleåret 2016-17

1. Samarbejde og videndeling med grundskolen

 1. Skolen fortsætter projekt/samarbejde med fokus på elevernes grundlæggende kompetencer: læsning, skrivning og matematik
 2. Skolen udmønter de konkrete projekter inden for naturvidenskab, sprog og musik.
 3. Skolen etablerer et lærersamarbejde indenfor 2-3 faggrupper med udvalgte folkeskoler

2. Rammer for læring

Skolen implementerer forslag med afsæt i det resultat som arbejdsgrupperne (bygninger, logistik og skema – grundforløb, progression og klasselærersystemet) har udarbejdet.

3. Anvendelse af fag og uddannelse

 1. SR-team/HF-team etablerer et samarbejde med en eller flere aftagerinstitutioner på de videregående uddannelser.

 

Skoleåret 2017-18

1. Samarbejde og videndeling med grundskolen

2. Rammer for læring

3. Anvendelse af fag og uddannelse

 

Henrik Madsen, maj 2017