Egedal Gymnasium og HF
Strategi 2019-2022

Bestyrelsen har i dette skoleår i samarbejde med ledelse, styregruppe og medarbejdere diskuteret og besluttet skolens strategi 2019-2022. Ambitionen er, at strategien skal være fokuseret, præcis og realistisk. Den er derfor formuleret i nedenstående styre dokument i form af tre strategiske indsatsområder. Under hvert indsatsområder er der eksempler på handlinger i skoleåret 2019-2020 og de involverede aktører. Strategien tages op til drøftelse og korrektion på skolen og i Bestyrelsen hvert forår i april -maj.

Skolens vision
Vi får det ypperste ud af den enkelte elev
Vi skaber den højest mulige kvalitet i undervisningen
Vi løfter de unges uddannelsesniveau og skaber kompetente samfundsborgere

Skolens tre strategiske indsatsområder samt eksempler på indsatser i skoleåret 2019/2020

En plads i verden – fra elev til studerende

Området tager afsæt i vores mission og anliggende over for den enkelte elevs gang gennem uddannelsen og videre færd ud i samfund og verden. Det indeholder bl.a.
Retning og sammenhæng i den daglige undervisning og skoledag i forhold til endemålet: at eleven tager en eksamen og bevæger sig mod videre uddannelse og erhverv Ansvar, projekt- og karrierelæring Global dimension i undervisning og hverdag

Eksempler på konkrete indsatser i 2019-2020:
I HF-teamet bliver fokusområde næste skoleår karrierelæring. Herunder øget kontakt og samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner samt uddannelsessteder i lokalområdet og dermed opgradering af de tre praktik/projektforløb, så der er mere fokus på mødet med omverden, ude i verden.
Samfundsfag deltager med eleverne i Ungdommens fællesmøde i efteråret 2019, er engagerede i den kommende internationale klasse (SA-EN) og vil i 2019/20 lave fire fælles oplæg for alle 3gére – hvor eleverne får en forståelse af deres plads i verden.
Retorik vil i 19/20 strategisk arbejde på, at udvikle det demokratiske medborgerskab. Derfor skal den faglige mundtlighed styrkes, så eleverne får redskaber til at formulere ytringer, der kan påvirke den
demokratiske proces. Flere målrettede mundtlige øvelser, skal træne og udfordre eleverne i denne udvikling.
Tysk vil sætte fokus på elevansvar ift. opgaver ved at videreudvikle praksis mht. skriftlige opgaver, der kræver selvstændig indsats og ikke google. I den sammenhæng aftales kursus med de andre 2. fremmedsprog om nye opgaveformer. I forhold til ansvar, globalisering og bæredygtighed har Tysk ligeledes besluttet, at 3g-turen til Berlin foregår med bus i stedet for fly, så skolens CO2-aftryk reduceres.
Naturgeografi vil i 19/20 arbejde med at få bæredygtighed ind i geofagene ved at etablere et tilbagevendende fælles arrangement, der engagerer eleverne i aktuelle globale problemstillinger – fx klimaændringer, råstofforsyning eller FN´s verdens mål for bæredygtig udvikling.

Fællesskab – som nøgle til tiltrækning, trivsel og fastholdelse
Området peger ind på vores skolekultur; noget vi er glade for, noget vi vil holde fast i og udvikle. Det indeholder bl.a.
Studiemiljø præget af nærvær og fællesskab Tryg overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Fastholdelse, hvor lærer-elev-relationen er baseret på rummelighed og pligter Fælles oplevelser og events på skole- og årgangs-niveau

Eksempler på konkrete indsatser i skoleåret 2019/2020:
Studievejledningen vil i 19/20 rette sit fokus mod øget samarbejde med intro-udvalget og klasselærerne med det formål at sikre den bedst mulige modtagelse af elever i grundforløbet og den bedst mulige start på studieretningsforløbet. Blandt andet via øget uddannelse til tutorerne, så de kan være opmærksomme på forebyggelse af ensomhed og eksklusion og på denne måde spille en større og mere ansvarsfuld rolle i introforløbet.
DSÅ, Det sociale årshjul, og Caféudvalget vil i 19/20 afvikle mindst to temacaféer, hvor fokus ikke ligger på alkoholindtag, men på andre samlende aktiviteter, såsom brætspil, live-musik eller sportscafé.
Elevrådet vil være med til at understøtte og udvikle sociale skolebegivenheder og traditioner
Læsevejlederne vil i 19/20 etablere ordblindenetværk, hvor ordblinde elever støtter hinanden og bliver bedre til at anvende hjælpemidler og derudover indlede samarbejde med læsekompetence-centret i Egedal Kommune om overgang folkeskole/gymnasium med særlig henblik på læse/skrive-udfordrede elever.
Matematik vil i 19/20 arrangere fælles trænings-eftermiddage op til den årlige matematikkonkurrence “Georg Mohr-konkurrencen”.
Idræt vil i 19/20 fokusere på at øge fællesskab og sammenhold på skolen gennem frivillig idræt. Hver onsdag vil der f.eks. være frivillig beachvolley som et nyt initiativ.
Introudvalget har tre fokusområder: Skole-intro med bl.a. fællesarrangement og hjælp fra tutorer. Studieretnings-intro med sociale aktiviteter, droneflyvning og et bowlingarrangement for hver klasse og Tutorer der får større ansvar og bedre uddannelse.
Fransk planlægger i 19/20 arrangement for alle franskelever på tværs af årgange, fx en filmaften.
Musik vil lave en musikkens dag en gang hvert skoleår, med besøg udefra eller besøg til spillesteder, koncertsale, kulturinstitutioner, musikfestivaler. Musik vil afholde mindst én musikfredagscafé pr skoleår.

 

Synlig skole – faglighed, identitet, samarbejde og profilering

Området peger på vores placering på uddannelsesmarkedet og på den måde vi gerne vil ses. Området peger også indad; på vores faglige udvikling og stolthed. Synliggørelse af fag og fakulteter Udvikling af netværk og eksterne samarbejder Konkrete og implementerbare udviklingsprojekter Samarbejde om fag og didaktik

Eksempler på indsatser i skoleåret 2019/2020:
Biologi vil i 19/20 have fokus på synlig skole. Faget vil fortsat tage eleverne på ekskursioner der inkluderer feltarbejde, laboratorieforsøg samt besøg fra aftager-institutioner der tilbyder rullende undervisning. Biologi vil dokumentere
de forskellige aktiviteter med billeder som projiceres op på væggen i bio-fløjen, så der bliver noget at se på for forbipasserende.
Fysik vil i 19/20 afholde en fysik-skattejagt, hvor eleverne dyster i fysik, hvor både det teoretiske og eksperimentelle aspekter indgår. Faget vil også etablere et fysik-legeområde, hvor eleverne kan lege og eksperimentere med simpelt udstyr f.eks. snurretoppe, kuglebane osv.
Historie arbejder i 19/20 med udbygning af historie-oversigter og historie-skab (1. sal i CD-fløjen). Eleverne inddrages i projektet.
Psykologi vil i 19/20 afvikle masterclass og afholde fælles, fagligt oplæg for alle elever med en ekstern foredragsholder med fokus på enten karriere-læring, digital dannelse eller personlig udvikling.
Dramatik vil i 19/20 inddrage og involvere lokalsamfundet som indbudt publikum til mindre elevforestillinger (fx børneteater).
Religion vil i 19/20 arbejde på at synliggøre faget på skolen, på de sociale medier og på skolens hjemmeside bl. andet med henblik på at anspore flere elever til at vælge det nye valgfag religion-B i de kommende år.
Billedkunst vil i 19/20 sætte fokus på udstillingspraksis i faget. Dette gøres ved at opstille 3-4 faste udstillingssteder på skolen i form af nogle søjler eller podier med dertilhørende LED spot, hvor der vil være skiftende udstillinger af elevværker. Desuden etableres faste udstillingssteder på væggen i A-fløjen og på væggen ind mod studiecenteret.
Fagets digitale udstillingsplatform på Instagram skal ligeledes udbygges og synliggøres.
Erhvervsøkonomi vil i 19/20 tage kontakt til erhvervsforeninger med henblik på at facilitere fremtidige virksomhedsbesøg både i erhvervsøkonomi og potentielt andre fag.