Studie- og ordensregler for Egedal Gymnasium & HF

Gældende fra 24. november 2022.

På Egedal Gymnasium & HF omgås vi hinanden med respekt, omtanke og tolerance. For os er det en fælles opgave at sikre en skolekultur, hvor alle kan udfolde sig fagligt og personligt i et trygt og motiverende fællesskab, både i undervisningen og i det sociale liv på skolen. 

Formålet med skolens studie- og ordensregler er derfor at sikre klart definerede og gennemsigtige regler og rammer, som alle skolens elever kan færdes i og udvikle sig trygt indenfor 

 Studie- og ordensregler for Egedal Gymnasium & HF

 

På Egedal Gymnasium & HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler.

Reglerne er udformet på baggrund af Børne – og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på skolen er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside. Som elev på Egedal Gymnasium & HF har du pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.

Studieregler

Det er skolens mål at skabe et stærkt fagligt fællesskab, hvor læring er i centrum.

Det kan kun lade sig gøre, hvis du deltager aktivt i skolens aktiviteter, også de aktiviteter hvor der evt. opkræves et, ifølge reglerne, tilladt deltagergebyr.

 • Du har mødepligt til alle moduler. Det kræver din fysiske tilstedeværelse, uanset om
  undervisningen foregår på skolen eller uden for skolens område.
 • Du skal møde rettidigt og velforberedt til undervisningen.
 • Du skal deltage aktivt og konstruktivt i alle former for undervisning. Det gælder f.eks.
  lærerstyret undervisning, gruppearbejde, virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde.
 • Du skal aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt.
 • Du skal selv udarbejde dine skriftlige opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Du må ikke forhindre eller modvirke, at andre elever fuldfører deres uddannelse.
 • Du skal deltage i ekskursioner.
 • Du skal deltage i terminsprøver, årsprøver og andre former for prøver.
 • Du skal følge anvisninger fra skolens medarbejdere

Fraværsregistrering

Der registreres fravær for alle skoleaktiviteter – både moduler, aktiviteter og skriftlige opgaver. Hvis du ikke er til stede i undervisningen, registreres du som 100 % fraværende fra undervisningen uanset årsag (objektiv fraværsregistrering). Hvis du kommer mindre end et halvt modul for sent til undervisningen registreres du 50 % fraværende.

Hvis du er fraværende fra skemalagte moduler pga. skoleaktiviteter f.eks. ekskursion med valgfag, skal du orientere den lærer, hvis modul du ikke kan deltage i. Så vil læreren sørge for, at du ikke få fravær fra det modul, selvom du ikke deltager

Hvis du har været fraværende til undervisningen af andre årsager, skal du samme dag notere årsagen til dit fravær i Lectios fraværsårsager. Her kan du også notere om dit fravær skyldes deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud. Det samme gælder deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende.

Længerevarende fravær

Ved fravær længere end fem dage skal du via mail orientere din studievejleder om dit fravær. Studievejlederen kan efterfølgende beslutte at indkalde dig til en samtale. På baggrund af dine notater om årsagen til dit fravær i Lectios taler I om, hvordan du kan indhente det, du er kommet bagud.

Fraværsperioder

Skolen vurderer løbende, om din samlede studieaktivitet er tilfredsstillende. Skolen opgør som udgangspunkt fraværet periodevist. De aktuelle perioder for skoleåret fremgår af Lectios forside. Hvis dine forsømmelser ikke er rimelige, vil du modtage en advarsel.

Forsømmelser omfatter alle former for undervisningsaktiviteter; både fysisk og virtuel undervisning og skriftligt arbejde.

Det skal påpeges, at der er tale om objektiv fraværsregistrering. Det betyder, at alt fravær, uanset årsag, registreres.

Hvis du har modtaget en advarsel for manglende studieaktivitet, opgøres dit samlede fravær hyppigere og du vil kunne sanktioneres yderligere, hvis du ikke nedbringer dit fysiske og/eller skriftlige fravær.

Studiekontrakt

Hvis du har modtaget en eller flere advarsler og skolen fortsat vurderer, at du har et urimeligt højt fravær, kan skolen sætte dig på studiekontrakt. Alternativet er udmeldelse.

En studiekontrakt indebærer, at du fremover skal møde rettidigt til al undervisning, at du skal deltage aktivt i alle skoleaktiviteter og at du skal aflevere alle skriftlige afleveringer til tiden.

Hvis du mod forventning er fraværende eller ikke kan aflevere dine skriftlige opgaver pga. sygdom, skal du orientere din studievejleder herom. Du skal kunne fremvise dokumentation for sygdom, hvis skolen beder om det. Du skal selv betale for eventuelle udgifter for dokumentation.

Private aktiviteter skal altid foregå uden for skoletiden.

Private rejser skal altid foretages i skoleferierne.

Hvis du tager kørekort under uddannelsen, skal du sørge for at planlægge køretimer og prøver uden for skoletiden.

Du skal også i det omfang det er muligt foretage evt. læge- og tandlægebesøg uden for skoletiden.

Skriftlige opgaver

Som elev har du pligt til at aflevere alle stillede skriftlige opgaver til de aftalte tidspunkter.

Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, registrerer skolen/læreren det som en forsømmelse. Du skal selv udarbejde opgaverne. Du må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvende citater uden citationstegn og uden angivelse af kilder. Decideret afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt.

Din lærer sender dine opgaver til plagiatkontrol for tjek af evt. afskrift. Viser det sig, at der er tale om hel eller delvis afskrift, iværksætter skolen en sanktion, som står i forhold til graden af snyd. Viser plagiatkontrollen, at der er tale om afskrift fra en elev på skolen, så får begge involverede en sanktion. Det er ikke lærerens opgave at bevise, hvem der har skrevet af efter hvem. Ved alle former for prøver gælder særlige regler for snyd jf. eksamensbekendtgørelsen.

Nulstilles fravær og advarsler?

Som udgangspunkt nulstilles fravær ved udgangen af skoleåret. Studiekontrakter kan, efter konkret vurdering, overføres til et nyt skoleår.

Bemærk at en advarsel i forbindelse med at have begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd ikke bortfalder.

Dokumentation for sygdom

Skolen kan bede dig om at fremvise en dokumentation for det sygefravær, som du har angivet i Lectios fraværsårsager eller hvis du er syg til en eksamen eller årsprøve.

Du skal selv betale for eventuelle udgifter for dokumentation for sygdom.

Elever med særlige behov

Du skal orientere skolen og din studievejleder så hurtigt som muligt, hvis dit fravær skyldes særlige forhold f.eks. længerevarende eller kronisk sygdom.

Hvis din sygdom påvirker dit fravær og din mulighed for at deltage fuldt ud i undervisningen, vil vi bede dig om at dokumentere årsagerne. Dokumentation ved sygdom kan f.eks. være en lægeerklæring (som du selv skal betale for), men det kan også være anden dokumentation fra lægefagligt eller andet social- og sundhedsfagligt personale.

Skolen vil gerne tage hensyn til og støtte elever, der har dokumenteret særlige behov.

SU og studieaktivitet

Det er en betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU), at du er studieaktiv. Du skal være opmærksom på, at skolen er forpligtet til at indberette evt. manglende studieaktivitet til SU-styrelsen. Det betyder, at du kan miste din SU, hvis du ikke passer din skole.

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen. Dit udbytte af undervisningen og standpunkt vurderes efter hvert skoleår. Skolen kan i særlige tilfælde nægte dig oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at du ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb.

Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, forudsætning for at nægte oprykning, at du har under 2,0 i uvægtet gennemsnit. Det uvægtede gennemsnit udregnes for dine standpunktskarakterer, årsprøver og eksaminer. Du skal have aflagt alle prøver, herunder interne årsprøver. Du skal have afleveret alle større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende.

Ordensregler

Alle elever skal have maksimalt fagligt udbytte af undervisningen. Vi ønsker, at du skal bidrage til et skolemiljø, hvor udvikling og trivsel tilgodeses:

 • Du skal generelt have en adfærd og en omgangstone, der positivt støtter op om undervisningens gennemførelse og et godt studiemiljø.
 • Du skal overholde skolens politik for god adfærd.
 • Du skal overholde skolens regler, når du deltager i ekskursioner og lignende.
 • Du skal overholde skolens regler for lån af bøger og brug af it-udstyr og netværk.
 • Du skal hjælpe til at holde skolen ren og pæn.
 • Du skal passe godt på skolens inventar og bygning.
 • Du skal overholde reglerne for brug af skolens navn, logo og billeder.
 • Du skal overholde skolens regler for brug af sociale medier.
 • Du skal overholde reglerne vedrørende lyd – og billedoptagelser af undervisning mv.
 • Du skal overholde skolens ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik.
 • Din gode adfærd omfatter også færdsel og parkering på skolens område.
 • Du skal følge anvisninger fra skolens medarbejdere.

God adfærd

Egedal Gymnasium og HF er en skole, hvor ansatte og elever omgås hinanden med respekt og omtanke og hvor alle medvirker til at sikre en tryg og sund skolekultur. Vi forventer, at alle elever på Egedal Gymnasium & HF har en god imødekommende adfærd og omgangstone overfor alle elever og medarbejdere på skolen.

Egedal Gymnasium og HF accepterer ikke krænkende adfærd såsom mobning, chikane, seksuel chikane, diskrimination, trusler samt fysisk og psykisk vold. Derfor reagerer vi på alle henvendelser om krænkende adfærd. Du kan læse skolens handlingsplan her.

Vi forventer endvidere, at du viser respekt for dine klassekammeraters ting og skolens bygningen og inventar.

Vores forventning til din gode adfærd og omgangstone, omfatter også adfærd i din fritid, hvis den kan påvirke trivsel og undervisningsmiljø på skolen.

Vores alkohol og rusmiddelpolitik:

Du må ikke møde til undervisning eller andre former for skoleaktiviteter påvirket af nogen form for rusmidler eller alkohol.

Det er heller ikke tilladt at medbringe alkohol og/eller rusmidler i skoletiden eller ved faglige og sociale arrangementer uden for skoletiden.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og/eller rusmidler i skoletiden eller ved faglige arrangementer uden for skoletiden.

Skolen kan anmode om, at du lader dig teste for alkohol og diverse rusmidler, hvis der er mistanke om overtrædelse af skolens regler. Testen er frivillig.

Hvis du medbringer rusmidler i skoletiden eller til sociale aktiviteter, er det også en overtrædelse af straffeloven. Forbuddet gælder rusmidler, der er nævnt i bekendtgørelse om euforiserende stoffer samt diverse gasser (lightergas, lattergas mv.).

Du kan blive hjemsendt fra undervisning eller sociale arrangementer, hvis du ikke overholder skolens alkohol – og rusmiddelpolitik. Evt. udgifter i forbindelse med hjemsendelse betales af dig Hvis du er under 18 år, kontaktes dine forældre.

Du kan læse mere om skolens alkoholpolitik ved at klikke på linket her.

Røgfri skoletid

Jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer er det ikke tilladt at ryge i skoletiden (kl. 7 – 17), til skoleaktiviteter uden for den normale skoletid f.eks. til fester, på skolens område eller i skolens nærområde dvs. på de omkringliggende veje. Reglerne omfatter også brug af andre tobaksvarer som fx snus eller e-cigaretter.

Brug af skolens it

Egedal Gymnasium & HF tilbyder et trådløst netværk. Dit login er personligt, og må ikke lånes til andre.

Skolens programmer må ikke kopieres.

Alle former for underholdning f.eks. computerspil er ikke tilladt i undervisningstiden.

Ved afsendelse af mails, beskeder og lignende på netværk skal afsenderen identificere sig. Generelle beskeder, hilsener og lignende skal være relevante for alle modtagere.

Regler for brug af Egedal Gymnasium & HF’s logo, billeder og navn.

Egedal Gymnasium & HF’s navn, logo og billeder må ikke anvendes uden tilladelse og kun til formål, som vedrører gymnasiets profil og understøtter skolens kerneopgave.

Hvis du f.eks. kopierer et billede fra Lectio og videreformidler dette uden skolens og den portrætteredes tilsagn, er det i konflikt med skolens ordensregler og straffeloven.

Det er forbudt at videreformidle krænkende billeder, videoer, underlødige kommentarer og historier om andre personer. Dette gælder også, når du er med til at skrive om dine klassekammerater i f.eks. den ”blå bog”.

Adfærd på sociale medier

De officielle Facebooksider, Instagram, Snapchat mv. er skolens ansigt udadtil, og skal kun bruges til at formidle historier om og til eleverne på skolen. Ingen af de sociale medier må bruges til at reklamere for tredjepart f.eks. virksomheder eller organisationer.

Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker eller truer andre elever eller medarbejdere i skoletiden eller i din fritid, kan du komme i konflikt både med skolens ordensregler og straffeloven.

Optagelser af undervisning

Du må ikke optage eller filme samtaler/undervisning mellem medarbejder/elev og elev/elev, medmindre den anden part er blevet gjort opmærksom derpå og har accepteret.

Det er heller ikke tilladt at optage eksamen eller votering. Offentliggørelse af ovennævnte samtaler og undervisning er både en overtrædelse af skolens ordensregler og strafbart i henhold til gældende lovgivning.

Skoleaktiviteter med overnatning herunder studieture

Skoleaktiviteter med overnatning er både faglige og sociale aktiviteter og det forventes at du deltager aktivt i alle programpunkter. Kun ledelsen kan dispensere fra deltagelse.

Du betaler selv for turene og skal overholde de udmeldte betalingsfrister. Hvis disse ikke overholdes, kan du ikke deltage i turen og eventuelle tab i den forbindelse dækkes ikke af skolen. Hvis du efter betalingen bliver forhindret i at deltage – fx pga. sygdom eller udmeldelse fra skolen – dækker skolen ikke det eventuelle økonomiske tab i den forbindelse. Elever, der er udmeldt fra skolen, kan ikke deltage i turen – heller ikke selvom rejsen er betalt.

Lider du af behandlingskrævende sygdomme, skal du altid oplyse dette til de deltagende lærere inden studieturen.

Er du udenlandsk statsborger skal du meddele læreren herom og selv undersøge eventuelle indrejseregler samt sørge for de fornødne tilladelser.

Du skal overnatte på det planlagte overnatningssted, og det er ikke tilladt at lade andre overnatte på ens værelse medmindre det er planlagt. Opholdet skal foregå under hensyntagen til de øvrige gæster og må således ikke være støjende, ligesom almindelige regler for god opførsel hele tiden skal overholdes. Din opførsel skal altid ske med respekt for den lokale kultur.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på studieture, dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor. Dispensation gives kun til indtagelse af alkohol i meget begrænset omfang og kun til faglige og sociale aktiviteter, hvor lærerne er til stede. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art – og til enhver tid – er forbudt.

Hvis skolens rejseregler ikke overholdes kan du blive hjemsendt for egen regning.

Forsikring og erstatning

Du skal selv tegne en rejseforsikring, som dækker eventuelle udgifter til fx syge- og hjemtransport, da skolen ikke må forsikre eleverne. Herudover skal det blå sygesikringskort altid medbringes ved udenlandsrejser og det gule sygesikringskort ved indlandsrejser.

Skolen er ikke erstatningspligtig og har intet ansvar for bortkomne eller efterladte sager. Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i tasker eller overtøj. Beskadigelse af inventar, bøger og andet undervisningsmateriale kan medføre erstatningsansvar. Du har ansvar for dine handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom, andre elevers eller ansattes ejendom eller tredjemands ejendom. Det samme gælder, når du er på faglige ekskursioner, studieture o.l.

Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie – og ordensregler

Hvis du ikke lever op til skolens studie- og ordensregler, kan der iværksættes en sanktion:

 • Du kan få en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning.
 • Du kan få advarsler.
 • Du kan få betingede sanktioner.
 • Du kan udelukkes fra udvalgte arrangementer, ekskursioner og aktiviteter.
 • Du kan udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår (udelukkelsen medregnes i dit fravær).
 • Du kan komme på studiekontrakt.
 • Du kan få forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel i en periode.
 • Du kan få tilbageholdt dine private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel (normalt højst i et døgn).
 • Du kan hjemsendes midlertidigt eller få begrænset adgang til at være på skolen.
 • Du kan indstilles til eksamen i alle eller i udvalgte fag, der afsluttes i et skoleår, og får derved ikke årskarakterer i pågældende fag, men skal aflægge fagets prøver.
 • Dine prøver i et eller flere fag kan udskydes til næste skoleår, hvis skolens leder skønner, at du skal have mulighed for at deltage i undervisningen på ny.
 • Du kan overflyttes til en anden institution.
 • Du kan bortvises (udmeldes) fra skolen.
 • Dine prøver kan blive annulleret.
 • Du kan nægtes oprykning til næste skoleår.
 • Du kan blive hjemsendt fra skoleaktiviteter for egen regning.
 • Du kan blive erstatningsansvarlig

Generelt om skolens praksis ved sanktioner

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive informeret om din overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. En advarsel bortfalder normalt, når skoleåret slutter.

Advarsler for snyd, medvirken eller tilskyndelse til snyd og lignende uretmæssig adfærd bortfalder ikke.

Kriminel adfærd på skolen medfører sædvanligvis hjemsendelse og senere udmeldelse af skolen. Kriminalsager overdrages til politiet. Det gælder bl.a. ved tyveri af effekter tilhørende skolen, de øvrige elever, kantinen eller skolens medarbejdere. Det gælder ligeledes for udøvelse af hærværk, vold eller trusler om vold, seksualforbrydelser samt ved salg og indtagelse af euforiserende stoffer. Alle sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne, undtagen pædagogiske tilrettevisninger, begrundes skriftligt.

Ved behandlingen anvender skolen bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag kan skolen beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 • Situationer hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Ny mobilpolitik 

Fra mandag den 23/1 (uge 4) 2023 træder skolens nye mobilpolitik i kraft. Den gælder for alle klasser på skolen. Den nye politik indebærer, at eleverne afleverer deres mobiltelefoner i et såkaldt mobilhotel ved modulets start og henter dem igen, når modulet er slut.

Når vi vælger at afprøve en ny mobilpolitik på skolen, skyldes det et ønske om at styrke elevernes koncentration og faglige udbytte af undervisningen. Skolens trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger har de sidste par år vist, at mere end 2/3 af lærergruppen oplever, at mobiltelefonerne påvirker læringen negativt og forstyrrer undervisningen. Flere undervisere har forsøgt at løse problemet med frivillige ordninger, som ikke har fungeret, medført konflikter og flyttet fokus fra undervisningen. For at skabe de bedst mulige vilkår for læring har vi brug for et læringsrum, hvor eleverne kan fordybe sig i længere tid ad gangen, uden at blive forstyrret.

De senere år er der desuden kommet en større bevidsthed om de sociale fordele ved mobilfrie læringsrum. For mange unge i dag foregår en stor del af det sociale liv online og det kan derfor være svært selv at træffe beslutning om at være offline – også selvom det gælder kortere perioder. Hvis eleverne ikke skal træffe den beslutning selv, fordi det er en fælles politik på skolen, at man ikke er ”på” i timerne, får eleverne frigivet mere tid og energi til at dyrke de sociale fællesskaber og faglige samtaler i gruppearbejdet og i klasserummet.

På baggrund af lærernes ønske om en ny mobilpolitik på skolen nedsatte skolen i august 2022 et udvalg bestående af både lærere og elever som skulle komme med bud på hvordan en ny mobilpolitik kunne se ud. Udvalget har diskuteret problemstilling grundigt og efter afstemning i lærerkollegiet har lærerne vedtaget ovenstående mobilpolitik, som vi nu tester og evaluerer til juni 2023.

Ligesom med elevernes computere og andre private genstande, er det elevens private ansvarsforsikring, der dækker uheld eller tyveri, så længe mobilerne er i elevernes besiddelse. Når mobiltelefonen ligger i mobilhotellet er det derimod skolen, der har ansvaret for at telefonerne ikke bliver stjålet. Hvis klassen derfor forlader lokalet, mens telefonerne er i mobilhotellet, sørger læreren for at medbringe mobilhotellet eller aflåse lokalet.

 

Klage over skolens afgørelse ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

DU kan klage over skolens afgørelse ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne. En klage over en sanktion har normalt ikke opsættende virkning. Klagen behandles af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Adgangen til at klage over skolens afgørelse er medmindre det drejer sig om en bortvisning begrænset til retlige spørgsmål.

At klageadgangen er begrænset til at omhandle retlige forhold betyder, at styrelsen kun kan behandle klagen, hvis skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for uddannelsen, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper mv.

Du har derfor ikke mulighed for at klage over skønsmæssige forhold. Du kan altså ikke klage over institutionens konkrete skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. Det kan fx være afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der er givet til en elev.

Links til det relevante retsgrundlag for skolens praksis Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338 Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/957 Bekendtgørelse om de gymnasiale

uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856 Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1632

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes

undervisningsmiljø https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigel