KOMPETENCEPLAN STX OG HF

Skolekompetencerne er de tværgående kompetencer, som eleverne på Egedal Gymnasium & HF måles på i løbet af uddannelsen.

Ved siden af ligger de enkelte fags kompetencer, som fremgår af fagets læreplan. De er i hovedsagen faglærerens anliggende.

Skolekompetencerne er skolens og lærerteamets anliggende, og de er i spil, hver gang vi forholder os til en elevs samlede læring.

Eleverne gøres bekendt med skolens kompetencemål på hvert klassetrin – og skal som minimum have feedback på deres målopfyldelse efter hvert LF-møde.

Til klasseteamet ligger en skabelon til et skema, der kan følge den enkelte elev og dokumentere målopfyldelsen på hvert trin af uddannelsen. Skemaet tænkes brugt ved LF-møder og som bagtæppe ved de efterfølgende elevsamtaler.

I skoleåret 2012-13 bruges nedenstående STX- og HF-skolekompetencer i alle 1. klasser – samt i de 2. og 3. klasser, der ikke har velfungerende skolekompetencer i brug. I slutningen af skoleåret evaluerer vi og justerer evt. ordlyd og layout.

1. g
Studiekompetencer
Du skal kunne læse og anvende faglige tekster.
Du skal beherske basale fagudtryk og udtrykke dig klart skriftligt.
Du skal praktisere elementær studieteknik og informationssøgning.
Personlige kompetencer
Du skal vise vilje til at lære.
Du skal holde fokus i timerne og kunne formulere mål for din læring.
Du skal kunne disponere din lektielæsning.
Sociale kompetencer
Du skal kunne lytte til og respektere andre i tale og handling.
2. g
Studiekompetencer
Du skal beherske fagsprog og kunne fordybe dig i fagligt stof.
Du skal kunne formulere dig sammenhængende og reflekteret i dine opgaver.
Personlige kompetencer
Du skal kunne arbejde selvstændigt og vedholdende.
Du skal kunne reflektere over dine læringsmål og kunne deltage i evalueringer.
Sociale kompetencer
Du skal kunne deltage konstruktivt og tage ansvar i gruppen og klassen.
3. g.
Studiekompetencer
Du skal kunne formidle dine resultater og pointer skriftligt og mundtligt.
Du skal kunne anvende forskellige fags metoder og kunne vurdere og perspektivere komplekse problemstillinger.
Personlige kompetencer
Du skal kunne foretage nuanceret selvevaluering.
Du skal kunne reflektere over din videre udvikling.
Sociale kompetencer
Du skal kunne deltage i demokratiske processer og bidrage personligt og myndigt.