STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR EGEDAL GYMNASIUM & HF

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2006.

Skolens regler udgør overordnede rammer, inden for hvilke alle uden vanskeligheder bør kunne finde sig tilrette. De er ikke beregnet til pindehuggeri eller petitesser. Tilsidesættes de, medfører det normalt en advarsel. Ved gentagne eller meget alvorlige overtrædelser vil alvorligere sanktioner blive bragt i anvendelse. Jf. bekendtgørelsens § 7.

Al adfærd og samvær i forbindelse med skolen og undervisningen tager udgangspunkt i skolens værdier og i almindelig sund fornuft og hensyntagen.

Alle er ansvarlige for at skolen er et sted, hvor man kan lide at færdes, og et sted man kan være bekendt.

Alle regler, henstillinger og instrukser fra skolens ansatte skal følges.

Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Udover fremmøde indbefatter aktiv deltagelse: forberedelse, konstruktiv deltagelse i timerne og rettidig aflevering af skriftlige opgaver. Alt sammen inden for rammerne af de krav der stilles til en gymnasial uddannelse.

I tilfælde af fravær opfordres eleverne til at skrive årsagen ind i Lectio. I forbindelse med evt. udstedelse af lægeerklæring betaler eleven selv den fobundne udgift.

Skolen er røgfri. Rygning er forbudt både indendørs og udendørs på hele skolens område i alle aktiviteter – også fester og aftenarrangementer.

Indtagelse af alkohol er forbudt hele skoledagen.

Enhver form for handel med, besiddelse, indtagelse eller påvirkning af narkotiske stoffer/hash medfører øjeblikkelig bortvisning.

Manglende overholdelse af skolens kodeks for brug af IT sidestilles med overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan medføre sanktioner.

 

Bestyrelsen 

20. september 2016

 

De bagvedliggende regler i forbindelse med forsømmelser, adfærd og studieaktivitet fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, 2006.

I det følgende beskrives skolens regler, holdninger og procedurer vedrørende fysiske og skriftlige forsømmelser, plagiat, studieaktivitet, sociale arrangementer og IT-kodeks.

Forsømmelser

Udover at henvise til reglerne vil vi også i overskriftsform tydeliggøre skolens holdning til forsømmelser.

Eleverne har både en faglig interesse i og ansvar for at møde til hver en time. Ansvaret har tre dimensioner:

 • For det første i forhold til eleven selv.  Hvis man ikke går ind for det, man gør, skal man gøre noget andet.
 • For det andet i forhold til kammeraterne. Meget af undervisning og læring består i sociale processer, hvor andre er afhængige af en. Dem svigter man ved at blive væk.
 • For det tredje i forhold til samfundet. Hver elev koster ca. 80.000 kr. om året. Det forpligter.

Udgangspunktet er, at der i følge bekendtgørelsen ikke eksisterer ”lovlige” forsømmelser. Ethvert fravær er fravær. Derfor er det vigtigt, at eleven indføjer årsagen til fraværet i Lectio, så det kan indgå i skolens evt. skøn. Advarsler og sanktioner er personlige og private, de overgives til den enkelte elev af en repræsentant fra ledelsen på en sådan måde, at årsagen bag sanktionen og dens videre konsekvenser står klart for eleven. Eleven skal have mulighed for at spørge til eller kommentere sanktionen.

Proceduren er følgende: rektor og studievejlederne vurderer med faste mellemrum, hvilke elever der har for høje forsømmelser. Er der tale om en førsteårs-elev, kaldes vedkommende i første omgang til en samtale med studievejlederen. Er der tale om en fortsætter-elev, får vedkommende en advarsel. Advarslen vil blive uddelt af en pædagogisk leder. Hvis eleven ikke efterkommer advarslen, vurderer skolen hvilke sanktioner der så sættes i værk Jf. bekendtgørelsen. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om et skøn, hvor elevens samlede situation tages i betragtning.

Skriftlige forsømmelser

Skriftlige forsømmelser er at sidestille med det fysiske fravær. Her administrerer skolen efter følgende regler:

Eleverne har pligt til at aflevere deres skriftlige opgaver på den dag/det tidspunkt
læreren (gerne i samarbejde med klassen) har fastsat.

På afleveringstidspunktet registrerer læreren i Lectio, at eleven har afleveret opgaven. Læreren skal ved manglende aflevering til aftalte tidspunkt henvise eleven til enten at skrive opgaven i undervisningsmodulet eller henvise eleven til skriveboden. Når den fastsatte tid er brugt, afleverer eleven opgaven i skriveboden. Læreren registrerer herefter opgaven som afleveret. De nærmere regler for brug af skriveboden kan læses i Lectio.

De elever der ikke har afleveret, har en skriftlig forsømmelse svarende til den fastsatte elevtid for den pågældende opgave. Forsømmelsen er endelig og irreversibel – fuldstændig som den fysiske forsømmelse. Eleven må meget gerne aflevere en opgave senere, læreren har pligt til at rette den, men forsømmelsen består.

Hvis eleven imidlertid i god tid inden afleveringstidspunktet på grund af særlige omstændigheder har aftalt et andet afleveringstidspunkt med læreren, foreligger der undtagelsesvis ingen skriftlig forsømmelse.

Hvis eleven på grund af sygdom ikke kan udarbejde en opgave, skal eleven ved fremmøde på skolen straks kontakte læreren og etablere en aftale om et andet afleveringstidspunkt. Og her foreligger der – igen undtagelsesvis – heller ingen nogen skriftlig forsømmelse.

En særlig type skriftlig forsømmelighed er plagiat. Herunder beskrives plagiat.

Plagiat og snyd 

Informationsteknologien giver eleverne hurtig adgang til ekstreme mængder af viden. Det er en fantastisk mulighed for den, der vil søge viden for at lære. Elevernes evne til at søge og sammenholde forskellige slags viden er samtidig en helt central studiekompetence, som vi i allerhøjeste grad skal støtte dem i. Det er faglærerens ansvar at hjælpe og støtte eleven i dette arbejde. Studiecentret har også en central placering her.

Men hvor går grænsen mellem at bruge andres viden og snyde? Er én kopieret side nok? To? 50 % af opgaven? Det er umuligt at formulere en dækkende og definitorisk sætning. I skolens ”Advarsel for plagiat” lyder det bl.a.:” Du har – velvidende at skolen ikke accepterer plagiat – afleveret en opgave som hovedsagelig eller helt består af stof andre har produceret”

Vurderingen af om der foreligger plagiat eller ej, er alene lærerens. Hvis læreren vurderer at opgaven ”hovedsagelig eller helt” består af stof andre har skrevet, er der tale om plagiat. Og plagiater tolererer vi ikke. Af to grunde:

 1. Det er intellektuelt tyveri og lavstatus – det svarer til at stjæle af kassen. Ved eksamen kan det medføre bortvisning, og på universitetet går det lige så galt.
 2. Man unddrager sig viden og træning, og man ved derfor heller ikke, hvor dygtig eller dårlig man i virkeligheden er.

Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson udvikles en snydekultur, skal læreren tage det op. Det skal gøres klart, gerne med nogle eksempler, hvad der er snyderi. Og så skal eleven eller klassen vide, at man i gentagne tilfælde uden videre henvises til kontoret.

Her vil de modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at man ved gentagelse vil blive udsat for alvorligere sanktioner – i yderste tilfælde bortvisning. Det vil bero på en konkret vurdering.

En sidste type forsømmelse går på manglende studieaktivitet.

Studieaktivitet

At være elev kræver, at man er til stede. Både fysisk og mentalt. Ingen kan være på toppen hver dag og enhver kan have en dårlig dag. Men hvis en elev systematisk, vedvarende og utilsløret vender undervisningen ryggen, er eleven ikke elev – og så skal han eller hun ikke gå her. Hvornår og hvordan vender en elev ”undervisningen ryggen”? Det gør en elev, hvis vedkommende systematisk, vedvarende og utilsløret:

 • Ikke forbereder sig
 • Ikke har bøger med
 • Larmer i timerne eller på anden måde forstyrrer undervisningen
 • Er udeltagende og passiv
 • Kommer og går til undervisningen

Ofte vil der formentlig være tale om en kombination af de forskellige ting, og ofte vil det vise sig i flere fag.

Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson udvikles en adfærd, hvor man unddrager sig undervisning, skal læreren eller teamet tage det op. Læreren eller teamet skal gøre det klart, at elevens adfærd har nået et punkt, hvor vedkommende ikke længere kan betragtes som studieaktiv, og at han eller hun, hvis ikke adfærden ændres, henvises til rektor. Det er vigtigt, at læreren er meget tydelig i sin kommunikation.

Hos rektor vil eleven modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at skolen, hvis ikke adfærden ændres, vil skride til alvorlige sanktioner – formentlig bortvisning. Det vil bero på en konkret vurdering.

Principper for arbejdet med sociale arrangementer – følgende er et resultat af samarbejde mellem fire gymnasier: Herlev, Borupgaard, Gladsaxe og Egedal

Ungdomsuddannelsen skal være stedet, hvor elever introduceres til en mangfoldighed af måder at være ung på. Derfor arbejder vi med tilrettelæggelsen af sociale arrangementer og studieture ud fra følgende principper. Principperne er aftalt mellem rektorerne og godkendt af skolernes respektive bestyrelser.

Formålet er først og fremmest at sikre, at gymnasierne fortsat kan være stedet, hvor unge kan være unge under trygge og gode rammer samt at sikre, at der mellem skolerne ikke indbyrdes opstår urimelig konkurrence på vilkår, som ikke har noget med undervisningen at gøre. Deltagelse i skolernes sociale aktiviteter og studieture er for alle og tilrettelægges altid med udgangspunkt i elever, der ikke nyder alkohol, og således at alkoholindtagelse hører til undtagelsen.

 1. Der må aldrig indtages alkohol i tilknytning til undervisningen.
 2. Skolerne danner rammen om et veldefineret antal arrangementer, hvor alkohol kan indtages. Antallet og længden er koordineret og aftalt med naboskolerne.
 3. Der må aldrig indtages andre former for rusmidler under arrangementer eller nogen form for undervisningsaktivitet, som skolerne udgør rammen for.
 4. Studieture er faglige ekskursioner af typisk en uges varighed, hvor elevernes kompetenceudvikling er i fokus. Alle studieturens aktiviteter skal ses i dette lys. Skolen kan give tilladelse til, at der i begrænset mængde indtages alkohol. Det er uforeneligt med studieturens formål og idé, hvis eleverne optræder i beruset tilstand.
 5. Introture er altid alkoholfrie.
 6. Skolerne gennemfører mindst en gang årligt oplysningsaktiviteter/kampagner angående alkohol og rusmiddel indtagelse. Skolerne vil eventuelt koordinere disse aktiviteter.
 7. Skolens ledere mødes fremover jævnligt med henblik på øget gennemsigtighed og samarbejde om de unges alkoholvaner og skolernes fælles holdning hertil.
 8. Skolerne indarbejder ovenstående principper i egne ordens- og studieregler

Kodeks for brug af IT på Egedal Gymnasium og HF

IT er en integreret del af læring og kommunikation. For at IT-ressourcerne kan anvendes bedst muligt til både læring, kontakt og fællesskab skal både elever og medarbejdere respektere følgende retningslinjer for skolens og elevernes IT-ressourcer. Manglende overholdelse af skolens kodeks for brug af IT sidestilles med overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan medføre sanktioner.

 

Lectio

Eleverne skal holde sig orienterede om lektier, opgaver og andre aftaler gennem Lectio. Lectio er også det primære medie for kontakt mellem lærer og elev udenfor undervisningen og lærere/elever skal svare på beskeder via Lectio. Meddelelsessystemet i Lectio skal kun bruges til skolerelevante formål.

 

IT og læring

IT i undervisningen skal understøtte den enkelte elevs læring i undervisningstiden; Den konkrete anvendelse af IT i forbindelse med undervisning og opgaveaflevering aftales direkte mellem den enkelte faglærer og eleverne.

Brug af skolens IT-ressourcer (print, datatrafik etc.) skal kun anvendes til formål, der er relevante for undervisningen eller på anden måde skolerelaterede, dvs. print og downloads, der kan bruges i et fag, i forbindelse med en opgave, til et udvalg etc. Det er et fælles ansvar at sørge for, at skolen også i fremtiden har mulighed for at stille IT-ressourcer til rådighed for eleverne.

Eleverne skal sørge for at have adgang til de computerprogrammer, der bruges i undervisningen. Eleverne skal kunne åbne uploadede dokumenter og aflevere opgaver i de ønskede formater.

 

Den gode tone

Eleverne må ikke benytte sociale medier eller lignende til at udstille, fornærme eller mobbe andre elever eller lærere.

 

Henrik Madsen, Rektor

Maj 2013

Politiske- og andre interesseorganisationers adgang til skolen

Præmissen
Præmissen er, at skolen er en almendannende institution med forpligtigelse til at støtte de unge i at blive aktive samfundsborgere i et demokratisk samfund. Temaet har løbende været oppe at vende i offentligheden – for et par år siden sendte daværende undervisningsminister Christine Antorini et hyrdebrev om emnet.

Opgaven
Opgaven er at etablere en transparent og entydig procedure, så alle i ledelsen ved hvordan de skal agere.

 1. Får vi henvendelser fra interesseorganisationer er proceduren, at de – hvis det passer ind i skolens planlægning – får mulighed for at annoncere deres tilstedeværelse på skolen den eller hin dag.
 2. De får anvist et bord et sted på torvet, hvor de så kan stå.
 3. De skal ikke anråbe elever – eleverne kommer selv.
 4. Der er tale om debat, dialog og information ved bordet – ikke om forkyndelse af nogen art.
 5. Organisationerne skal henvende sig i god tid – ellers siger vi nej.
 6. Vi siger i princippet ja til alle (igen: under forudsætning af at det passer ind i skolens planlægning) – undtaget racistiske, antidemokratiske/fundamentalistiske organisationer.
 7. I øvrigt kan man bruge de anviste opslagstavler.
 8. Som en konsekvens af ovenstående vil vi ikke have, at nogen organisation – uden skolens tilladelse – deler materiale ud på skolens matrikel, herunder ved indgangen.
 9. Vi lægger i øvrigt ikke lokaler til forkyndelse – herunder bøn.
 10. Det er rektor/ledelsen der træffer beslutningerne.

 

Henrik Madsen

August 2016