STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR EGEDAL GYMNASIUM & HF

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2006.

Skolens regler udgør de overordnede rammer alle forventes at efterleve. Al adfærd og samvær i forbindelse med skolen og undervisningen tager udgangspunkt i skolens værdier og i almindelig sund fornuft og hensyntagen. Derfor er reglerne er ikke beregnet til pindehuggeri eller petitesser. Tilsidesættes de, medfører det normalt en advarsel. Ved gentagne eller meget alvorlige overtrædelser vil alvorligere sanktioner blive bragt i anvendelse. Jf. bekendtgørelsens § 7.

 

Generelle rammer for ansvar og forpligtelser

Alle er ansvarlige for at skolen er et sted, hvor man kan lide at færdes;  et sted man kan være bekendt.

Alle regler, henstillinger og instrukser fra skolens ansatte skal følges.

Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Udover fremmøde indbefatter aktiv deltagelse: forberedelse, konstruktiv deltagelse i timerne og rettidig aflevering af skriftlige opgaver. Alt sammen inden for rammerne af de krav der stilles til en gymnasial uddannelse.

Alkohol og stoffer
Skolen er røgfri. Rygning er forbudt både indendørs og udendørs på hele skolens område – bortset fra tre anviste steder ved yderkanten af skolens matrikel.

Indtagelse af alkohol er forbudt hele skoledagen

Enhver form for handel med, besiddelse, indtagelse eller påvirkning af narkotiske stoffer/hash medfører øjeblikkelig bortvisning.

IT

Skolens kodeks for brug af IT er en del af skolens studie- og ordensregler.

De bagvedliggende regler i forbindelse med forsømmelser, adfærd og studieaktivitet fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, 2006.

I det følgende beskrives skolens regler, holdninger og procedurer vedrørende fysiske og skriftlige forsømmelser, plagiat, studieaktivitet, sociale arrangementer og IT-kodeks.

Bestyrelsen, September 2017

Forsømmelser

Proceduren er følgende: rektor og studievejlederne vurderer med faste mellemrum, hvilke elever der har for høje forsømmelser. Er der tale om en førsteårs-elev, kaldes vedkommende i første omgang til en samtale med studievejlederen. Er der tale om en fortsætter-elev, får vedkommende en advarsel. Hvis eleven ikke efterkommer advarslen, vurderer skolen hvilke sanktioner der så sættes i værk Jf. bekendtgørelsen. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om et skøn, hvor elevens samlede situation tages i betragtning.

Udgangspunktet er, at ethvert fravær er fravær. Derfor er det vigtigt, at eleven indføjer årsagen til fraværet i Lectio, så det kan indgå i skolens evt. skøn. Advarsler og sanktioner er personlige og private, de overgives til den enkelte elev af en repræsentant fra ledelsen, administrationen eller studievejledningen på en sådan måde, at årsagen bag sanktionen og dens videre konsekvenser står klart for eleven. Eleven skal have mulighed for at spørge til eller kommentere sanktionen.

Skriftlige forsømmelser

Skriftlige forsømmelser er at sidestille med det fysiske fravær. Her administrerer skolen efter følgende regler:

 • Eleverne har pligt til at aflevere deres skriftlige opgaver på den dag/det tidspunkt læreren (gerne i samarbejde med klassen) har fastsat.
 • På afleveringstidspunktet registrerer læreren i Lectio, at eleven har afleveret opgaven. Hvis en elev mangler at aflevere mere end 2 opgaver medfører det en advarsel.
 • De elever der ikke har afleveret, har en skriftlig forsømmelse Forsømmelsen er irreversibel – fuldstændig som den fysiske forsømmelse.
 • Hvis eleven imidlertid i god tid inden afleveringstidspunktet på grund af særlige omstændigheder har aftalt et andet afleveringstidspunkt med læreren, foreligger der undtagelsesvis ingen skriftlig forsømmelse.
 • Hvis eleven på grund af sygdom ikke kan udarbejde en opgave, skal eleven ved fremmøde på skolen straks kontakte læreren og etablere en aftale om et andet afleveringstidspunkt. Og her foreligger der – igen undtagelsesvis – heller ingen nogen skriftlig forsømmelse.

En særlig type skriftlig forsømmelighed er plagiat. Herunder beskrives plagiat.

Plagiat og snyd

Reglerne er enkle:

 • Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson foreligger plagiat, skal læreren tage det op. Det skal gøres klart, gerne med nogle eksempler på, hvad der er plagiat. Og så skal eleven eller klassen vide, at kontoret er blevet orienteret om plagiat. I gentagelsestilfælde henvises eleven til nærmeste leder.
 • Her vil de modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at man ved gentagelse vil blive udsat for alvorligere sanktioner – i yderste tilfælde bortvisning. Det vil bero på en konkret vurdering.

En sidste type forsømmelse går på manglende studieaktivitet.

Studieaktivitet

At være elev kræver, at man er til stede. Både fysisk og mentalt. Ingen kan være på toppen hver dag og enhver kan have en dårlig dag. Men hvis en elev systematisk, vedvarende og utilsløret vender undervisningen ryggen, er eleven ikke elev – og så skal han eller hun ikke gå her. Hvornår og hvordan vender en elev ”undervisningen ryggen”? Det gør en elev, hvis hun:

 • Ikke forbereder sig
 • Ikke har bøger med
 • Larmer i timerne eller på anden måde forstyrrer undervisningen
 • Er udeltagende og passiv
 • Går til og fra undervisningen

Ofte vil der formentlig være tale om en kombination af de forskellige ting, og ofte vil det vise sig i flere fag. Retningslinjerne er enkle:

 • Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson udvikles en adfærd, hvor man unddrager sig undervisning, skal læreren eller klasselærerne tage det op. Læreren/klasselæreren skal gøre det klart, at elevens adfærd har nået et punkt, hvor vedkommende ikke længere kan betragtes som studieaktiv, og at han eller hun, hvis ikke adfærden ændres, henvises til nærmeste leder. Det er vigtigt, at læreren er meget tydelig i sin kommunikation.
 • Hos nærmeste leder vil eleven i udgangspunktet modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at skolen, hvis ikke adfærden ændres, vil skride til alvorlige sanktioner – formentlig bortvisning. Det vil bero på en konkret vurdering.
Kodeks for brug af IT på Egedal Gymnasium og HF

IT er en integreret del af læring og kommunikation. For at IT-ressourcerne kan anvendes bedst muligt til både læring, kontakt og fællesskab skal både elever og medarbejdere respektere følgende retningslinjer for skolens og elevernes IT-ressourcer. Retningslinjerne er som nævnt en del af skolens studie- og ordensregler.

Skolen bruger to platforme.

Lectio

Lectio er skolens studieadministrative system. Her giver læreren lektier, herunder skriftlige opgaver, her ses lokale- og lærer-fordeling, spørgeskemaer ifb med undervisningen, aflysning/flytning af undervisning m.v. Elever og ansatte er forpligtet til løbende at holde sig orienteret her.  

Google

Google er skolens kommunikations- og videndelingsplatform. Beskeder mellem skolen (lærere og administration) og elever foregår på Google. Og kun her. Elever og ansatte er forpligtet til løbende at holde sig orienteret her.

IT og læring

IT i undervisningen skal understøtte den enkelte elevs læring i undervisningstiden; Den konkrete anvendelse af IT i forbindelse med undervisning og opgaveaflevering aftales direkte mellem den enkelte faglærer og eleverne.

Brug af skolens IT-ressourcer (print, datatrafik etc.) skal kun anvendes til formål, der er relevante for undervisningen eller på anden måde skolerelaterede, dvs. print og downloads, der kan bruges i et fag, i forbindelse med en opgave, til et udvalg etc. Det er et fælles ansvar at sørge for, at skolen også i fremtiden har mulighed for at stille IT-ressourcer til rådighed for eleverne.

Eleverne skal sørge for at have adgang til de computerprogrammer, der bruges i undervisningen. Eleverne skal kunne åbne uploadede dokumenter og aflevere opgaver i de ønskede formater.

Den gode tone

Eleverne må ikke benytte sociale medier eller lignende til at udstille, fornærme eller mobbe andre elever eller ansatte.

Henrik Madsen, Rektor

September 2017