EKSAMEN STX

Vejledning til elever til eksamen og prøver 2020

Det følgende er skolens regler i forbindelse med eksamen, årsprøver og terminsprøver 2020.

Vi har ikke beskrevet alle forhold. Du er selv ansvarlig for at få yderligere information i eksamensbekendtgørelsen nr. 1276 på

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856

 

 

Husk at medbringe UNI-login eller NemID ved eksamen.

 

Rammerne for eksamen er rektors ansvar, men du er selv ansvarlig for at følge regler og rammer. Du er automatisk tilmeldt til eksamen, årsprøver og terminsprøver.

Sygdom

Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor (47183300). Ved sygemelding til eksaminer skal du hurtigst muligt aflevere en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af dig selv.

VIGTIGT ift. sygdom i år med Corona:

Undervisningsministeriet har meddelt følgende:

Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19.

Bekendtgørelsen findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/639

Med bekendtgørelsen vil elever i 3.g. og 2.hf og i gymnasiale fag i eux, der ikke har mulighed for at aflægge en prøve i sommerterminen 2020 på grund af sygdom, få deres sygeprøve aflyst. De pågældende elever vil i stedet for få en afsluttende standpunktskarakter ophøjet til en prøvekarakter. Der skelnes således ikke mellem, hvorvidt en elev har covid-19-symptomer eller anden sygdom.

Forsinkelse

Ved forsinkelse, skal du hurtigst muligt kontakte kontoret (47183300), der tager stilling til, om du kan blive lukket ind til en skriftlig prøve, efter at denne er startet eller komme til mundtlig prøve på et senere tidspunkt.

Dispensationer

Hvis du skal have forlænget tid til prøven eller andre dispensationer, skal dette være aftalt på forhånd. Det er læsevejlederne og studievejlederne, der eventuelt indstiller elever til dette.

 

Skriftlige prøver

Prøvelokaler

Skriftlige prøver foregår som udgangspunkt i skolens idrætshal eller krea-salen. Elever med forlænget tid eller andre særlige forhold sidder som hovedregel i et særskilt lokale.

Fag, dato, tidspunkt og lokale vil fremgå af prøveplanen i Lectio.

Du skal møde senest 15 min. før prøvens start, dvs. kl. 8.45.

 

Du har selv ansvar for, at din computer er klar senest 10 minutter før start.

 

Mobiltelefoner skal afleveres på et bord i prøvelokalet i slukket tilstand inden prøvens start. De må først tændes igen i fællesområderne efter prøvens afslutning. Mobiltelefoner opbevares på elevens eget ansvar.

 

Den skriftlige eksamen er begyndt, når vagterne begynder at dele opgaverne ud eller opgaven er tilgængelig i netprøver.

Udlevering af opgavesættet

Opgaveformuleringerne udleveres elektronisk via Netprøver.dk (eksamen) eller via Lectio (årsprøver). Du skal sikre dig, at det er den rigtige opgave, du har fået. Tjek dato, fag og niveau.

Lav et sidehoved med fag, navn, klasse, dato og prøve.

Hvert år er der mindst en elev, der mister sin opgave undervejs. Vi kan ikke hjælpe dig, og du må ikke få en omprøve på den baggrund. Gem derfor ofte og flere steder (USB).

 

Under prøven

Prøver med og uden hjælpemidler

Prøverne i spansk og fransk begynder og matematik er todelte.

Der uddeles både en prøve uden hjælpemidler og en prøve med hjælpemidler. Prøverne uddeles samtidig. Du starter med prøven uden hjælpemidler, der er fastsat til at tage 1, 1½ eller 2 timer. Ved prøven uden hjælpemidler skal computeren være lukket ned og i tasken.
Når tiden for 1. delprøve er slut, samles prøverne uden hjælpemidler sammen. Underskriv og læg prøven klar til indsamling. Hvis du er færdig med prøven uden hjælpemidler før tid, må du gerne starte på den anden delprøve, men uden at anvende dine hjælpemidler.

Først når tiden er gået, og alle har afleveret og vagten giver besked om at hjælpemidler (herunder computer) må tages frem, må du tage hjælpemidler frem.

Obs: I spansk må du dog anvende hjælpemidler, så snart delprøve 1 er afleveret, også selvom tiden ikke er gået.

Det er vigtigt at I har styr på, hvad der forventes i de forskellige fag. Tjek med jeres faglærer.

 

Skolen opstiller printere i eksamenslokalet. Eksamensvagterne hjælper med udprintning, hvis du ønsker print. Skolen udleverer et låne-USB-stik til brug for print. Husk under alle omstændigheder at gemme løbende på computer og USB-stik.

Du må ikke rejse dig fra din plads uden at have fået lov af en vagt. Du skal markere ved at række hånden op, hvis du har behov for at gå på toilettet, mangler papir eller skal have udprintet.

I prøvelokalet findes alle de typer papir, som du må anvende. Bed vagten om papir, hvis du mangler.

Kommunikation mellem elever eller forstyrrende adfærd kan medføre bortvisning fra prøven.

Vagternes henstillinger skal altid følges.

Høretelefoner skal i nogle fag anvendes i forbindelse med prøven. Du må gerne lytte til musik under prøven. Husk at alt skal ligge lokalt på din computer. Du skal selv medbringe høretelefoner.

 

Du skal selv medbringe dine bøger og skriveredskaber. Du kan ikke låne bøger og lignende af andre elever under prøven.

Aflevering af opgavebesvarelsen

Delprøve 1. uden hjælpemidler afleveres på papir.

Alle andre opgavebesvarelser afleveres elektronisk via Netprøver.dk (eksamen) eller via Lectio (årsprøver). Du skal altid aflevere i pdf-format.

Du skal gemme kvitteringen for afleveringen (pdf eller screenshot).

De sidste 30 minutter før prøvens afslutning må ingen forlade lokalet. Det gælder også, når prøver afsluttes på forskellig tid. Det er ikke muligt at benytte toilettet i den sidste halve time af prøven. Når du vil aflevere, tilkalder du vagten, som tjekker at du har afleveret. Herefter må du gå (hvis det er før den sidste ½ time). (Ved terminsprøver sidder alle tiden ud).

 

Opgavesæt, eksamensspørgsmål, besvarelser af opgavesæt, computere, noter, kladder og andre effekter, som du har anvendt ved udarbejdelsen af besvarelsen, må ikke forlade eksamenslokalet fysisk eller digitalt, før prøven er forbi.

 

Hvis du forlader eksamen, inden prøven er slut, skal du forlade lokalet roligt og uden at forstyrre dine kammerater. Pc’ere må medtages. (Vær opmærksom på at du skal blive hele tiden ud til terminsprøver.)

Når eksamen slutter, må I først tale sammen, når alle opgaver er registreret afleveret, og vagten giver tilladelse til det.

 

Hvis du forlader lokalet uden tilladelse eller uden ledsagelse, har du ikke afleveret prøven.

Computer og USB-stik

Du har selv ansvaret for, at dit elektroniske udstyr virker, er opladet, opdateret og indeholder de programmer, du skal brug. Sørg for at alt er opdateret, INDEN du møder til prøve. Hvis du har problemer med programmer eller andet, skal du i god tid inden prøven kontakte vores it-support i N26. Husk du bruger din computer på eget ansvar.

 

Mundtlig eksamen og årsprøver

Mundtlige prøver er en samtale mellem eksaminator og elev. Censor vil ofte deltage i eksaminationen.

 

Den mundtlige prøve er begyndt, når du har trukket prøvespørgsmålet. Prøven slutter, så eksaminator og censor kan fastlægge karakteren inden for den afsatte tid.

 

Der skal gives karakter efter hver præstation. Karakteren meddeles til eleven og er derefter endelig.

 

Du skal selv medbringe papir, skrive- og tegneredskaber, lommeregner og lignende i forberedelsestiden. Computer må anvendes, men må ikke kunne kommunikere med omverdenen.

 

Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner i forberedelsesrummet. Mobilen lægges slukket i eksamenslokalet. Ved eksaminer uden forberedelsestid skal mobiltelefonen være slukket.

 

Tjek dit endelige mødetidspunkt i lectio 24 timer før den planlagte eksamination. Der kan være sket ændringer på grund af frameldinger. Du er forpligtet til at møde på det ændrede tidspunkt. (Brug ikke App’en. Det er ikke Lectios egen, og den viser ofte fejlagtige oplysninger)

 

Snyd og brug af internettet ved skriftlige eksaminer og i forberedelsestid til mundtlige eksaminer

Kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet og på alle medier vil blive betragtet som snyd. Derfor er mobiltelefoner, smarture, e-mails, Facebook og andre kommunikationsmedier ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at dele dokumenter via dropbox, airdrop mv. Sørg for at slå alle notifikationer fra.

 

Vi kan scanne eksamenslokalet for andre netværk end EGs og kontrollerer IP-adresser.

 

Det er ikke tilladt at bruge internettet ved en prøve, udover når du henter og afleverer din skriftlige prøve i Netprøver.dk (eksamen) eller afleveringsmodulet i Lectio (termins/årsprøver).

 

Der er dog enkelte undtagelser:

  • Generelle faglige hjælpemidler i fagene, som må tilgås på nettet under skriftlige prøver samt i forberedelse til mundtlige eksaminer – kan ses i oversigten i slutningen af dette dokument.
  • Derudover må tilgås specifikke hjemmesider, men kun hvis din lærer har linket til dem i holdets studieplan, OG materialet ikke kan downloades lokalt. HUSK det er kun det materiale, der er blevet brugt i undervisningen, du må bruge – dvs. du må ikke klikke videre på andre links fra den pågældende side. For digitale lærebøger (i-bøger/ e-bøger), der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen gælder dog, at du gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den.

 

Alt øvrigt hjælpemateriale, skal være downloadet til din egen computer, hvis du vil have adgang til dem under en prøve. Husk at downloade i god tid inden prøven, så du har tid til at søge hjælp, hvis der er noget, du ikke kan finde ud af. Det betyder også, at opgaver og noter fra fx Lectio, Klassenotesbøger, Microsoft OneDrive, Google Drev eller andre cloud tjenester skal downloades til din computer, og Dropbox og fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med internettet. Synkronisering må ikke finde sted i hele det tidsrum, eksamen finder sted. Spørg hos IT i N26, hvis du er i tvivl om noget.

 

Det er ikke tilladt at benytte netadgang til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

 

 

Skolen kan foretage tage stikprøvekontrol, og ved mistanke om snyd kan vi undersøge computerens log. Private søgninger, foretaget inden eksamen, bør slettes. Det er frivilligt at medvirke til sådan en undersøgelse.

 

Det er også snyd, hvis du i en besvarelse skriver noget, der er taget et andet sted fra uden at gøre opmærksom på, at der er tale om et citat (plagiat). Du må ikke aflevere en besvarelse, som du tidligere har lavet, men du må gerne bruge mindre afsnit, hvis du citerer efter de normale regler, altså angiver kilden.

 

Her kan du læse alle regler vedr. eksamen:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

 

Ved snyd bortvises du fra den pågældende eksamen. Du kan gå til eksamen igen ved næste termin, hvis der ikke foreligger flere tilfælde af snyd, idet gentagen snyd kan føre til bortvisning fra uddannelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 §20

Eksamen og klager

Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen eller en årskarakter, skal du afgive en skriftlig klage til rektor inden for 2 uger efter, at du har fået karakteren. En eventuel ombedømmelse kan resultere i både højere og lavere karakter.

 

 

Ida Friis, Vicerektor, Egedal Gymnasium og HF

08.06.2020

 

Liste over tilladte faglige hjælpemidler på internettet til prøver og eksamen 2020:

 

Det er i alle fag tilladt at benytte online-ordbøger fx fra https://ordbog.gyldendal.dk/

 

Matematik

Plusbogs-serien fra Systime til STX/HF inkl. CAS-værktøj for nogle hold.

 

Dansk

Håndbog til dansk (iBogen) Systime

ordnet.dk.

 

Engelsk

engelsk-engelsk ordbøger:

https://www.merriam-webster.com/

https://en.oxforddictionaries.com/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

https://www.dictionary.com/

https://www.thesaurus.com/

 

i-bøger anvendt i undervisningen (skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen med direkte link):

 

https://minlaering.dk/bog/1-engram

 

“The English Handbook”:  https://theenglishhandbook.systime.dk/

 

 “Skriftlig eksamen i engelsk STX og HF”: https://skriftligeksameniengelskstxoghf.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage

 

Spansk

Min læring, 2 sider i grammatikbogen: https://minlaering.dk/bog/12-spanskgram-basissamt https://minlaering.dk/bog/4-spanskgram

 

Kemi/Biologi/Samfundsfag

Ingen hjælpemidler på nettet må benyttes

 

Fysik (fremgår af undervisningsbeskrivelsen med direkte link):

https://www.acs.psu.edu/drussell/demos/waves/wavemotion.html (12/3-18)

http://faraday.physics.utoronto.ca/IYearLab/Intros/DCI/Flash/WaterAnalogy.html (2/10-18)

http://science.sbcc.edu/physics/flash/Keplers%20Laws.html (22/11-18)

http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/spec_lines/Atoms_Nav.swf (26/2-19)

http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/periodic4.html (27/2-19)