EKSAMEN HF

Formålet med en eksamen er at dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen. Eksamen skal anvendes ved ansøgning til de videregående uddannelser. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

HF-eksamen består af prøver i alle fag, du bliver undervist i. Der er skriftlige prøver i Dansk, Engelsk og Matematik og enkelte valgfag. Endvidere indgår Stor Skriftlig Opgave i eksamen.

Eksamensbeviset viser kun karakterer på det højeste niveau, du har gennemført. Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. A-niveauet tildeles vægten 2, B-niveauet vægten 1,5, C-niveauet vægten 1. Stor skriftlig Opgave og den naturvidenskabelige faggruppe indgår hver med vægten 1,5, mens kultur- og samfundsfagsgruppen indgår med vægten 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

 

Regler for eksamen, års- og terminsprøver

Det følgende er skolens regler for skriftlig og mundtlig eksamen.

Vi har ikke beskrevet alle forhold. Du er selv ansvarlig for at få yderligere information i eksamensbekendtgørelsen (nr. 930).

Rammerne for eksamen er rektors ansvar, men du er selv ansvarlig for at følge regler og rammer. Du er automatisk tilmeldt til eksamen.

 

Skriftlig eksamen

 • Du skal møde senest 15 min. før eksamens start.
 • Du har selv ansvar for, at din PC er klar senest 10 minutter før start.
 • Den skriftlige eksamen er begyndt, når vagterne begynder at dele opgaverne ud.
 • Hvis du kommer for sent til en prøve, er du udeblevet og har ikke ret til at deltage i prøven. Du skal i så tilfælde henvende dig på kontoret.
 • Som hovedregel afleverer du digitalt (som i den daglige undervisning).
 • Du kan kun aflevere prøve til en tilsynsførende (vagt), der registrerer din digitale aflevering.
 • Ved aflevering skal du også skrive under på det omslag, der ligger på bordet, og du skal samtidig aflevere USB-stik med den endelige prøvebesvarelse som sikkerhedskopi.
 • Hvis du forlader lokalet uden tilladelse eller uden ledsagelse, har du ikke afleveret prøven.
 • Hvis man snyder, skal man bortvises fra prøven og bliver så ikke færdig med eksamen i denne eksamenstermin. Prøven kan tages igen ved næste prøvetermin.

Computere
Computeremå kun være tilsluttet det angivne net (se vejledning). Ved prøver uden hjælpemidler skal computeren være lukket ned.

Se endvidere afsnittet under Tilladte hjælpemidler.

 

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner skal afleveres på et bord i prøvelokalet i slukket tilstand. Den må først tændes igen i fællesområderne efter prøvens afslutning. Mobiltelefoner opbevares på elevens eget ansvar.

 

Høretelefoner
Høretelefoner må ikke anvendes ved prøven, med mindre det er en prøve med netadgang. Elever med særlige vilkår har også den ret. Du skal i givet fald selv medbringe høretelefoner.


Tilladte hjælpemidler

Eksamensbekendtgørelsens (§ 15) fastsætter, at alle hjælpemidler er tilladt under en prøve, dvs. både i forberedelsestiden og under eksaminationen, medmindre der i den konkrete læreplan fremgår begrænsninger.

Tilladte hjælpemidler er pc, lommeregner, ordbøger, noter mm. Du skal selv medbringe dine hjælpemidler og skriveredskaber. Du kan ikke låne bøger og lignende af andre elever under prøven.

 

Brug af pc’er og I-pad
Kommunikation med andre og omverdenen, herunder kommunikation på internet, mobiltelefon og andet lignende udstyr, er ikke tilladt (§14).

Internet må kun bruges ved digitale eksaminer på stx. i dansk og samfundsfag.

Det er i øvrigt ikke tilladt at gå på internettet – heller ikke hvis formålet kun er at gå på Lectio for at hente noter mm, eller for at starte en elektronisk ordbog. Hvis du vil benytte elektroniske ordbøger på nettet eller andet materiale, skal du inden eksamen downloade en kopi til din pc. Overtrædelse medfører bortvisning.

 

Prøvens afslutning
De sidste 15 minutter før prøvens afslutning må ingen forlade lokalet. Det gælder også, når prøver afsluttes på forskellig tid.

 

Udprintning
For hold og prøver uden digital aflevering kan udprintning foregå på skolens printer indtil 20 min. før prøvens afslutning.

På egen printer kan udskrivning foregå indtil aflevering ved prøvens afslutning.

Husk at gemme løbende på computer og USB-stik. USB-stik bruges også ved udprintningen.

 

USB – stik
Du får udleveret et usb-stik /memory-stik til back-up/sikkerhedskopi.

 

Mundtlig eksamen

 • Mundtlige prøver er en samtale mellem eksaminator og elev. Censor vil ofte deltage i eksaminationen.
 • Den mundtlige prøve er begyndt, når du har trukket eksamensspørgsmålet. Prøven slutter, så eksaminator og censor kan fastlægge karakteren inden for den afsatte tid.
 • Der skal gives karakter efter hver præstation. Karakteren meddeles til eleven og er derefter endelig.
 • Du skal selv medbringe papir, skrive- og tegneredskaber, lommeregner og lignende i forberedelsestiden.
 • Computer må anvendes, men må ikke kunne kommunikere med omverdenen. Høretelefoner må ikke anvendes.
 • Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner i forberedelsesrummet. Mobilen lægges slukket i eksamenslokalet. Ved eksaminer uden forberedelsestid skal mobiltelefonen være slukket.

Sygdom og eksamen
Hvis du er syg, skal du:

 • Ringe og sygemelde dig på selve prøvedagen, senest kl. 10.00.

Hvis du bliver syg i løbet af dagen skal du sygemelde dig hurtigst muligt samme dag.

 • Få fat i en læge, der kan konstatere, at du er syg, gerne pr. telefon.
 • Få en lægeerklæring fra din læge. Erklæringen kræves for at du kan gå til sygeeksamen.

 

Eksamen og klager
Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen, skal du afgive en skriftlig klage til rektor inden for 2 uger efter, at du har fået karakteren, dog senest torsdag før dimissionen. En eventuel ombedømmelse kan resultere i både højere og lavere karakter.

 

Snyd

 • Det er snyd, hvis du kommunikerer med andre til eksamen, eller uretmæssigt forsøger at skaffe hjælp eller hjælpe andre ved fx at benytte ulovlige hjælpemidler under eksamen eller forberedelsen. Det er også snyd, hvis du i en besvarelse skriver noget, der er taget et andet sted fra uden at gøre opmærksom på, at der er tale om et citat (plagiat). Du må ikke aflevere en besvarelse, som du tidligere har lavet, men du må gerne bruge mindre afsnit, hvis du citerer efter de normale regler, altså angiver kilden.
 • Ved snyd skal du bortvises fra eksamen.
 • Du kan komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin.