EKSAMEN HF

Formålet med en eksamen er at dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen. Eksamen skal anvendes ved ansøgning til de videregående uddannelser. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

HF-eksamen består af prøver i alle fag, du bliver undervist i. Der er skriftlige prøver i Dansk, Engelsk og Matematik og enkelte valgfag. Endvidere indgår Stor Skriftlig Opgave i eksamen.

Eksamensbeviset viser kun karakterer på det højeste niveau, du har gennemført. Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. A-niveauet tildeles vægten 2, B-niveauet vægten 1,5, C-niveauet vægten 1. Stor skriftlig Opgave og den naturvidenskabelige faggruppe indgår hver med vægten 1,5, mens kultur- og samfundsfagsgruppen indgår med vægten 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

 

REGLER FOR EKSAMEN, ÅRS- OG TERMINSPRØVER 2018

Det følgende er Egedal Gymnasium og HF’s regler i forbindelse med eksamen, årsprøver og terminsprøver 2018.

Vi har ikke beskrevet alle forhold. Du er selv ansvarlig for at få yderligere information i:

  • For eksaminander startet før 1. august 2017: den almene eksamensbekendtgørelse (nr.343 af 8. april 2016). https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744&exp=1
  • For elever startet efter 1. august 2017: den almene eksamensbekendtgørelse (nr. 343 af 8. april 2016) samt nr. 1276 af 27. november 2017 og nr. 224 af https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856

Rammerne for eksamen er rektors ansvar, men du er selv ansvarlig for at følge regler og rammer. Du er automatisk tilmeldt til eksamen, årsprøver og terminsprøver.

Skriftlig eksamen

Du skal sidde på din plads og være klar senest 15 min. før prøvens start, dvs. kl. 8.45. Kom derfor i god tid inden da.

Du har selv ansvar for, at din computer er klar senest 10 minutter før start.

Den skriftlige eksamen er begyndt, når vagterne begynder at dele opgaverne ud eller opgaven er tilgængelig i netprøver.

Som hovedregel afleverer du digitalt, enten i Lectio (årsprøver) eller i Netprøver (til eksamen).

Du har først afleveret din opgave, når en tilsynsførende (vagt), har registreret og godkendt din aflevering.

Hvis du forlader lokalet uden tilladelse eller uden ledsagelse, har du ikke afleveret prøven.

Hvis du forlader eksamen, inden prøven er slut, skal du forlade lokalet roligt og uden at forstyrre dine kammerater. Pc’ere må medtages. Vær opmærksom på, at du skal blive hele tiden ud til terminsprøver.

Hvis man snyder, skal man bortvises fra prøven og bliver så ikke færdig med eksamen i denne eksamenstermin. Prøven kan først tages igen ved næste prøvetermin.

Computere må kun være tilsluttet det angivne net (se vejledning). Ved prøver uden hjælpemidler skal computeren være på gulvet eller i tasken. Computere må medtages, når du forlader prøven.
Se endvidere afsnittet under Tilladte hjælpemidler.

Høretelefoner må kun benyttes ved prøven, hvis det er en prøve med netadgang og opgaven kræver, at du kan høre lyd. Elever med særlige vilkår har også den ret. Du skal i givet fald selv medbringe høretelefoner. Høretelefoner skal altid anvendes med omtanke for de nærmest siddende.

Det er ikke tilladt at lytte til egen musik i høretelefoner under eksamen. Ønsker du at dæmpe lyde omkring dig under en prøve, så medbring lyddæmpende ørepropper.

Ved eksamen / årsprøve /terminsprøve på stx med netadgang. Her må du bruge netadgang under hele prøven (i samfundsfag også ved delprøve 1). Det er forbudt at kommunikere med andre via Lectio, Facebook, Google Docs eller på anden vis under prøven.

Mobiltelefoner skal afleveres på et bord i prøvelokalet i slukket tilstand inden prøvens start. Mobiltelefoner opbevares på elevens eget ansvar.

Tilladte hjælpemidler

Tilladte hjælpemidler er pc, lommeregner, ordbøger, noter mm. Du skal selv medbringe dine hjælpemidler og skriveredskaber. Eksamensbekendtgørelsen (§ 15) fastsætter, at alle hjælpemidler er tilladt under en prøve, dvs. både i forberedelsestiden og under eksaminationen, medmindre der i den konkrete læreplan fremgår begrænsninger.

Du har adgang til elektroniske ordbøger på nettet, som din lærer har tilladt. Alt andet materiale, skal du inden eksamen downloade en kopi af til din pc, idet det i øvrigt ikke er tilladt at gå på internettet – heller ikke hvis formålet kun er at gå på Lectio eller Google for at hente noter mm.

Internet må kun bruges ved digitale eksaminer med netadgang, men stadig er kommunikation med andre og omverdenen ikke tilladt.
Du kan heller ikke låne bøger, noter, lommeregner og lignende af andre elever under prøven.
Overtrædelse medfører bortvisning.

Eksamen med to delprøver

Ved prøvens start udleveres begge delprøver. Du må i Engelsk og Matematik gerne begynde på prøven med hjælpemidler inden første delprøve indsamles kl. 10.00.

Hjælpemidlerne må dog ikke bruges, før vagterne giver lov tidligst kl. 10.00.

Det er generelt vigtigt at du har styr på, hvad der forventes i de forskellige fag, herunder hvilke hjælpemidler, delprøver etc, der indgår. Tjek med din faglærer i god tid inden prøven.

Prøvens afslutning

De sidste 15 minutter før prøvens afslutning må ingen forlade lokalet. Det gælder også, når prøver afsluttes på forskellig tid. Det er ikke muligt at benytte toilettet i den sidste halve time af prøven. Ved terminsprøver sidder alle tiden ud.

Udprintning

For hold og prøver uden digital aflevering kan udprintning foregå på skolens printer indtil 20 min. før prøvens afslutning.
Husk at gemme løbende på computer og USB-stik. USB-stik bruges også ved udprintningen.

USB – stik

Du får udleveret et usb-stik /memory-stik til back-up/sikkerhedskopi.

Sygdom og skriftlig eksamen

Evt. sygdom meddeles skolens kontor om morgenen før prøvens start på tlf.47183300. Du skal give besked om sygdom senest 1⁄2 time før prøvestart. Ved eksamen skal sygdom dokumenteres ved lægeerklæring. Det er dog ikke nødvendigt ved termins- og årsprøver.

For sent

At komme for sent til en prøve kan betyde, at man ikke får lov at aflægge prøven. For din egen skyld bedes du beregne tid til uforudsete hændelser undervejs til skolen. Og kan du konstatere undervejs i transporten, at du ikke kan være på din plads senest 15 min. før prøvens start, skal du kontakte skolen på tlf. 47183300

Mundtlig eksamen og årsprøver.

Mundtlige prøver er en samtale mellem eksaminator og elev. Censor vil ofte deltage i eksaminationen.

Den mundtlige prøve er begyndt, når du har trukket eksamensspørgsmålet. Prøven slutter, så eksaminator og censor kan fastlægge karakteren inden for den afsatte tid.

Der skal gives karakter efter hver præstation. Karakteren meddeles til eleven og er derefter endelig.

Du skal selv medbringe papir, skrive- og tegneredskaber, lommeregner og lignende i forberedelsestiden.
Computer må anvendes, men må ikke kunne kommunikere med omverdenen.

Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner i forberedelsesrummet. Mobilen lægges slukket i eksamenslokalet. Ved eksaminer uden forberedelsestid skal mobiltelefonen være slukket.

Tjek på Lectio dit endelige mødetidspunkt ca. 24 timer før den planlagte eksamination. Der kan være sket ændringer på grund af frameldinger. Du er forpligtet til at møde på det ændrede tidspunkt.

Sygdom og mundtlig eksamen.

Hvis du er syg, skal du:

● ringe og sygemelde dig på selve prøvedagen så hurtigt som muligt
Hvis du bliver syg i løbet af dagen skal du sygemelde dig hurtigst muligt samme dag.

● få fat i en læge, der kan konstatere, at du er syg, gerne pr. telefon.
● Få en lægeerklæring fra din læge. Erklæringen kræves for at du kan gå til sygeeksamen.

Snyd

Det er snyd, hvis du kommunikerer med andre til eksamen, eller uretmæssigt forsøger at skaffe hjælp eller hjælpe andre ved fx at benytte ulovlige hjælpemidler under eksamen.

Det er også snyd, hvis du i en besvarelse skriver noget, der er taget et andet sted fra uden at gøre opmærksom på, at der er tale om et citat (plagiat). Du må ikke aflevere en besvarelse, som du tidligere har lavet, men du må gerne bruge mindre afsnit, hvis du citerer efter de normale regler, altså angiver kilden.

Ved snyd skal du bortvises fra eksamen.
Du kan komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin. Hvis du gribes i snyd flere gange, kan du bortvises fra uddannelsen.

Eksamen og klager

Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen, skal du afgive en skriftlig klage til rektor inden for 2 uger efter, at du har fået karakteren. En eventuel ombedømmelse kan resultere i både højere og lavere karakter.

 

Mette Buchardt, Eksamensansvarlig, Egedal Gymnasium og HF 18.5.18