ANDEN PRAKTISK INFO

 

A

Adresseforandring skal du straks meddele kontoret.

 

Bestyrelse Formand for skolebestyrelsen er Lars Christoffersen.

Bogdepot – Lærebøger udlånes af skolen. Bogdepotet har åbent kl. 8-13 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag i 12-frikvarteret.

Bogudleveringen kan foregå på to måder:

  1. Faglæreren deler bøgerne ud i klassen, og du kvitterer for modtagelsen på en kvitteringsliste. Er du fraværende den pågældende time, skal du selv hente bøgerne i bogdepotet.
  2. Enkeltudlån skal altid registreres og foregår derfor hos Anni i bogdepotet bogdepotet i åbningstiderne. Husk studiekort eller sygesikringskort.

Bogaflevering foregår udelukkende gennem Anni i bogdepotet – og IKKE til læreren. På skolens side i Lectio ”Bøger” kan du til enhver tid (når du er logget på)  gå ind og se hvilke bøger du har lånt og hvilke der er hjemkaldt (de er markeret med rødt!)  Hjemkaldte bøger skal straks afleveres, da andre elever har brug for dem. Når du har afleveret en bog, får du en besked i Lectio.

Afleverer du ikke bøgerne inden for en vis frist, vil du modtage en rykker fra Bogdepotet. Husk altid at skrive navn i de udleverede bøger – det er en sikkerhed for dig hvis du skulle miste en bog. Husk at bøgerne er skolens ejendom, at du skal passe på dem og derfor heller ikke må skrive i dem. Ved stadig manglende aflevering indberettes sagen til Gældsstyrelsen. Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes.

 

D

Dimission afholdes sidste fredag i juni.

Dueslag – Ved indgangen til lærerværelset har hver lærer en hylde til meddelelser og lignende. De er arrangeret alfabetisk efter lærernes fornavne.

 

E

Eksamen HF – En HF-eksamen 2019 består af prøver i alle de fag du bliver undervist i, på nær idræt C, foruden større skriftlig opgave. Man har bestået sin eksamen når gennemsnittet er mindst 2,0.

Eksamen STX – En studentereksamen 2019 består af 8 prøver og et studieretningsprojekt. Der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse. Undervisningsministeriet foretager udtræk for den enkelte elev. På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført. I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.  Man har bestået sin eksamen når gennemsnittet er mindst 2,0.

Eksamensperioden – De skriftlige og mundtlige prøver bliver holdt i maj og juni måned. De skriftlige besvarelser bedømmes af to fremmede censorer. Ved de mundtlige deltager en censor og fagets lærer(e).
Du får dit personlige eksamensskema, som du kan se på Lectio. Det er vigtigt at du overholder det, herunder holder dig a jour på Lectio. Møder du for sent, kan du risikere ikke at komme op før året efter.
Bliver du syg til eksamen, skal du straks kontakte skolen og skaffe en lægeerklæring. Du skal have sygemeldt dig inden dit eksamenstidspunkt.

Eksamensklager – Hvis du mener at enten forløbet af undervisningen eller eksamen, eller selve bedømmelsen er forkert, kan du klage. Får du medhold, får du enten tilbudt en ny prøve, eller karakteren ændres. Alle klagesager begynder med at du henvender dig til rektor. Fristen for at klage er 14 dage efter eksaminationen.

Ekskursioner er oftest knyttet til den aktuelle undervisning i et af dine fag. Det kan være museumsbesøg, teaterture, virksomhedsbesøg eller naturoplevelser. Ekskursioner foregår typisk i skoletiden, men kan også foregå om aftenen.

Elevrådet er repræsenteret i bl.a. skolens festudvalg, caféudvalg og skolebestyrelse.

 

F

Ferieplan – Se ferie plan ved at klikke her.

Fester. Skolen afholder 5-6 elevfester om året. festerne kan have forskellige temaer, men der er ALTID diskotek og masser af festglade elever.

Fredagscafé holdes ca. en gang om måneden efter skoletid, hvor man hygger sig med musik, spil og en god snak. Et elevudvalg arrangerer, og en gang imellem er der levende musik.

Frivillige aktiviteter efter skoletid har vi mange muligheder for: i musik og idræt er der forskellige tilbud, og så er der teater/musical samt boghygge. Hold øje med opslag og lyt på morgensamlingerne.

Fællestimer foregår i skoletiden og giver os nogle oplevelser sammen, som vi ikke umiddelbart kan få i den daglige undervisning. Henvend dig gerne til en faglærer eller kontoret med gode ideer til fællestimer.

 

G

Glemte sager. Glemte bøger afleveres på bogdepotet. Husk at det er lettere at finde ejeren, når der er navn i.
 Glemte værdisager afleveres på kontoret og kan fås ved henvendelse til sekretærerne.

 

H

Hjemmeside. Opdateres af LTA, KN og MEB (lærer- og administrationsafdelingen)

 

I

Idrætsdag afholdes en fredag i starten af skoleåret. Det er en livlig aktivitetsdag for alle skolens elever med socialt samvær og mulighed for også at dyrke de kreative fag.

International klasse – fra skoleåret 19-20 oprettes hver år en international klasse i samf-engelsk-studiretning, såfremt der er elevtilslutning. Den internationale klasse vil have særlig toning med interkulturelle kompetencer og aktiviteter, ligesom klassen vil rejse hvert år. Der må derfor påregnes en samlet udgift på op til 20.000 kr. til rejseaktivitet, hvis man som elev vælger den internationale klasse.

Introarrangementer består af forskellige dele, bl.a. af et introforløb og en introfest. Dertil kommer den faglige intro for både stx- og hf-elever.

 

K

Kantine. Kantinen har åbent hele dagen. Her kan man købe kolde og varme retter, drikkevarer og frugt.

Karaktergivning – Gymnasieelever får karakterer i alle fag. Første gang i efteråret, anden gang i foråret og årskarakterer i maj. Det er også gældende for HF-elever, dog tæller årskarakterer ikke med på eksamensbeviset, da de er afsluttende eksamen i alle fag. 1.g’ere får først standpunktskarakterer i februar måned.

Klasselokaler – De fleste klasser har et klasselokale hvor langt de fleste timer foregår.

 

L

Lectio giver opdateret information om skema, ændringer og aflysninger, og om forsømmelser og karakterer. Som elev har man pligt til at holde sig opdateret via lectio. Man kan gå på Lectio via skolens hjemmeside. Hver elev og lærer har sit eget password.

Lektiecafé er et tilbud til alle elever et par eftermiddage om ugen efter skoletid. Her kan man få hjælp af ældre elever i bl.a. matematik til sine skriftlige opgaver og andre lektier. Har man behov for lektiehjælp ud over det tilbudte, kontakt kontoret – så prøver vi at oprette hjælp i de fag / discipliner, skolens elever har behov for.

Lektionslængde – Skolen arbejder med 90 minutters lektioner og 14 dages skema. I hvert modul indlægges 5 minutters pause.

Logo – Skolens logo indeholder en tidselblomst i et agern.

Folkesagnet lader alverdens tidsler stamme fra Ganløse.
En fattig kone havde en dreng som var værkbruden, og hun havde forgæves været ved den kloge kone i både Stenløse og i Asminderød. Men så drømte hun en nat at der hos en rig gårdmand i Ganløse voksede en plante som kunne helbrede drengen. Det var den eneste plante af den slags i verden: tidsel. Da hun bad gårdmanden om et par dun fra den, forlangte han penge for dem, som hun ikke havde. Konen gik bedrøvet bort, men mødte på vejen Skt. Peder som sagde at hun skulle give drengen røllike-te, og da hun gjorde det, sprang drengen op af sengen og råbte: ”Mor, jeg er rask nu”. 
Men Skt. Peder gik til gårdmanden og sagde: ”Fordi du ikke ville give konen tidseldun til hendes dreng, skal der fra nu af ikke vokse andet end tidsler på din mark”.
Og derfra bredte de sig ud over verden.

 

M

Morgensamling – Der er morgensamling en gang om ugen. Morgensamlingen foregår på Torvet, og det er her, man får de vigtigste informationer om det, der skal ske på skolen i den nærmeste fremtid. Informationerne er oftest efterfulgt af underholdende indslag (optræden, videooptagelser eller musik) fra de enkelte klasser.

Mødepligt – Du skal møde til al undervisning og aflevere skriftligt arbejde. Lærerne fører fravær i begyndelsen af hver time. Er en elev ikke tilstede, når fraværet føres, gives fravær for hele modulet. Skriftligt arbejde skal afleveres til tiden, ellers tæller det som forsømmelse. Læs mere om forsømmelser i skolens studie- og ordensregler.
Skolen har ikke mulighed for at give elever/ kursister fri.

 

R

Rygning – Skolen er røgfrit område.

 

S

Statens Uddannelsesstøtte (SU) – Elever der er fyldt 18 år, kan få et stipendium. Størrelsen reguleres i forhold til din egen og dine forældres indtægt. SU søges elektronisk på www.su.dk . Søges der udeboende SU, udskrives der ydermere et skema fra SUs hjemmeside. Dette skema medbringes til studievejlederen, som er behjælpelig med den praktiske fremgangsmåde. De udfyldte skemaer afleveres til AB på Bogdepotet, hvor dokumentation i forbindelse med f.eks. udenlandsk statsborgerskab også skal afleveres.

Anni står til rådighed i forbindelse med vejledning og spørgsmål omkring SU.

Studiecenter – Skolens studiecenter ligger på 1. sal med indgang ud mod Torvet. Det er et arbejdssted, hvor du er velkommen til at sætte dig og arbejde, enten ved computere eller uden. Studiecentret rummer skolens bibliotek og et større antal edb-arbejdspladser til elevbrug. Det er både et opslags- og et udlånsbibliotek. Du kan låne bøgerne i en måned. Der er åbent hele skoledagen. Studiecenterleder Lonnie Tenja Andersen træffes efter opslag. Studiecentrets hjemmeside finder du her.

Studiedage – Vi har i skoleåret indlagt en række studiedage til projekter, valgfag, AT eller lignende. Skemaet fremgår af Lectio.

Studiekort er beviset på at du går på Egedal Gymnasium og HF. Det bruges på bogdepotet og giver (sammen med en billet) adgang til skolens fester. Studierabat gives nogle steder. Studiekort og billeder til disse genereres af AB i bogdepotet. Mistes studiekortet skal du straks informere Anni (Bogdepot) eller Kim (Pedel).

Studieplan – Hver klasse har en studieplan i lectio, der giver et samlet overblik over klassens arbejde. Den er et planlægningsværktøj fra skoleårets start, og den færdige studieplan og undervisningsbeskrivelse er undervisningens ”bakspejl”, en konkret beskrivelse af de gennemførte forløb der er vigtig i forhold til eksamen.

Studieretning – Fra og med 2017 vælger gymnasieeleverne studieretning i løbet af grundforløbet. Skolen udbyder forskellige naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kunstneriske studieretninger.

Studieture – Alle elever kommer på en studietur – for gymnasieelever finder den sted i foråret i 2.g og for hf-eleverne om efteråret i 2hf. Studieturene vil typisk gå til europæiske destinationer. Lærerne aftaler hvilke studieture de vil foreslå din klasse, og din klasse tager i fællesskab stilling til de fremkomne forslag – og der skal sikres 100% tilslutning til den valgte rejse. Derefter planlægges det mere detaljerede program der forelægges rektor til godkendelse. Senest 6 mdr. før I skal af sted, skal I orienteres skriftligt om studieturens endelige indhold og budget.

Studievejledning – Skolens studievejledning har åbent hver dag, se her.

T

Tidsplan – Skolens lektioner er fordelt i følgende moduler:

Modul Tid
Tidsplan
1. modul 8.10 - 9.45
2. modul 10.00 - 11.35
Frokostpause
3. modul 12.05 - 13.40
4. modul 13.55 - 15.30

Transport – Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk.